Artikel

Bomen op verdroogde Boezemkaden

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Amsterdam heeft rond groen en water beleidsmatige ambities, onder andere verwoord in de
Groenvisie (2020) en de Watervisie (2016). Zo wordt ingezet om grote en robuuste gebieden te
beschermen als groengebied, waarbij vaak ook goede en samenhangende integratie met water en
ecologie wordt gerealiseerd. Daarbij wil Amsterdam graag de waterkeringen meenemen en ook met
deze functie beschermen. Na de dijkafschuiving in Wilnis (2003) is een discussie op gang gekomen over het al dan niet gewenst zijn van bomen op waterkeringen. Het college constateert dat er op dit punt op diverse plekken in de stad hierover verschillen van mening zijn, bij de realisatie van (grotere) groene projecten en bij (her)ontwikkeling van gebieden. In de conclusies in het STOWA rapport ‘Bomen op verdroogde Boezemkaden’ (zie bijlage) wordt aangetoond bij onderzoek naar de mogelijkheid tot behoud van bomen op dijken ten onrechte snel wordt gekeken naar ‘het theoretisch model van de plantkluit’

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Jan van der Vliet, J.van.der.vliet@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten