Artikel

Amsterdam Bay Area eindrapport MIRT onderzoek 2020-2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

De Metropoolregio Amsterdam werkt aan grote maatschappelijke opgaven op het gebied van woningbouw, ecologie en bereikbaarheid. In het kader van RRAAM zijn in 2013 afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over een adaptieve strategie. Hierin wordt in samenhang met de drie pijlers woningbouw, bereikbaarheid en ecologie en (water) kwaliteit ontwikkeld aan de oostzijde van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). De opgaven vragen, gezien de urgente woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam, inmiddels om keuzes over investeringen van Rijk en regio. Om die reden is in het BO MIRT van november 2019 afgesproken om binnen het programma Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid
(SBAB) te starten met een MIRT-Onderzoek. Vanaf begin 2020 werken SBAB en het Handelingsperspectief Oostflank MRA samen aan het MIRT-Onderzoek Amsterdam Bay Area.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Thijs de Wit, t.de.wit@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

MIRT - Meerjarenprogramma Infrastrctuur, Ruimte en Transport

Aanvullende informatie

Media

Documenten