Artikel

Samen bouwen aan bereikbaarheid - Propositie doortrekken Noord/Zuidlijn

Commissie Ruimtelijke Ordening/MLW 9/10 februari 2022

Binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gezamenlijk aan de opgaven op het terrein van bereikbaarheid en verstedelijking. Om de MRA in de toekomst goed bereikbaar te houden, zijn aanvullende infrastructurele maatregelen nodig, die leiden tot een substantiële schaalsprong in de bereikbaarheid.Voorliggende rapportage gaat in op nut en noodzaak van het doortrekken van de metro Noord/Zuidlijn van Amsterdam Zuid via Schiphol tot aan Hoofddorp. Hiervoor is een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Een MKBA is een van de meest gebruikte methoden om de maatschappelijke effecten van infrastructurele investeringen te bepalen en de besluitvorming hierover te ondersteunen. In een MKBA-onderzoek worden de effecten van projectalterna-tieven vergeleken met "vastgesteld beleid" (het nulalternatief) en zo goed mogelijk in geld gewaardeerd1. Dit onderzoek is een coproductie van de samenwerkende overheden2 en direct betrokken partners. De MKBA-rapportage is opgesteld op verzoek van de commissie van het Nationaal Groeifonds. Het rapport is opgesteld conform de eisen en richtlijnen van de MKBA-systematiek. In een separate integrale eindrapportage zijn de uitkomsten van de MKBA in een breder perspectief geplaatst.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 9/2, Luchtkwaliteit en Water  10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Clusterstaf Ruimte en Economie, Marjolein Stamsnijder

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron: Het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Metropoolregio Amsterdam

Opdrachtgevers

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Bas Schimmel - bas.schimmel@minienm.nl
  • Vervoerregio Amsterdam: Arnoud Mouwen – a.mouwen@vervoerregio.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten