Artikel

Monitor Actieplan Schone Lucht 2021

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 januari 2022

Monitoring en wettelijke toetsing van de luchtkwaliteit gebeurt in Nederland op basis van een combinatie van metingen (landelijk meetnet luchtkwaliteit) en berekeningen. Deze monitoring en toetsing vindt jaarlijks plaats binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en wordt aangevoerd door het RIVM. De NSL-monitoringsresultaten van 2021 hebben betrekking op het zichtjaar 2020 en zijn voor Amsterdam sterk verbeterd t.o.v. zichtjaar 2019. De emissies stikstofdioxiden (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2.5)zijn allen gereduceerd. Houd hierbij rekening met het versterkende Corona-effect (zie paragraaf ‘Gevolgen van Corona en het weer’)

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte & Duurzaamheid, Paul Coops, p.coops@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Het Actieplan Schone Lucht (ASL) beschrijft de ambitie om vanaf 2030 te voldoen aan de striktere WHO-advieswaarden.Het Actieplan Schone Lucht is op 1 oktober 2019 vastgesteld door de Raad. Het beschrijft een pakket van maatregelen dat moet leiden tot het behalen van de gekozen ambities. De doelstelling is om vanaf 2030 in Amsterdam te voldoen aan de WHO-advieswaarden op luchtkwaliteit.

Aanvullende informatie

Media

Documenten