Artikel

Verwey-Jonker Instituut: Gelijke kansen in het onderwijs

Leerlingen hebben niet allemaal dezelfde kans op een succesvolle schoolloop- baan, ook niet als hun cognitieve capaciteiten hetzelfde zijn. Vooral leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus hebben minder kansen. Dit uit zich onder andere in het lagere schooladvies dat ze krijgen in vergelijking met kinderen waarvan de ouders hoogopgeleid zijn (Ministerie van OCW, 2020). Verschillende variabelen spelen daarin mee, zoals het onderwijsniveau van ouders, net zoals het gezin en de buurt waarin het kind opgroeit.

Kansengelijkheid in het onderwijs is geen nieuw onderwerp. In de jaren zestig wees de Leidse hoogleraar Van Heek er in zijn studie Het Verborgen Talent al op dat kinderen uit lagere milieus aanzienlijk minder kans hebben om door te stromen naar hogere vormen van onderwijs dan leerlingen uit meer gefor- tuneerde gezinnen (Van Heek, 1968). Ook wetenschappers als Van Gelder en Van Kemenade wezen hierop en stelden daarom in de jaren zeventig veran- deringen voor van het onderwijsbeleid (Van Rees, 2020). Ook Van Calcar en Grandia probeerden in dezelfde tijd met compensatieprogramma’s deze achterstanden in het onderwijs terug te dringen (Van de Werfhorst, 2019). Het onderwerp verdween in de jaren negentig helemaal uit beeld, maar de onderwijsachterstanden bleven en namen de laatste jaren zelfs weer verder toe. De Inspectie van het Onderwijs (Ministerie van OCW, 2020) benadrukt dat kinderen uit gezinnen waarin de ouders laag opgeleid zijn met dezelfde eindtoets-scores toch een lager advies krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Ook het op- en afstromen op het voortgezet onderwijs is gerelateerd aan de sociaaleconomische status van het gezin waaruit de jongeren komen (migratieachtergronden en opleiding ouders).

Bron: Jonkman, H., Brock, A., Day, M., & Yassine, D. 2021. Gelijke kansen in het onderwijs: Programmeringsstudie voor de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Verwey Jonker Instituut

Afbeelding credits

Icon afbeelding: hva.nl

Media

Documenten