Artikel

Thema-onderzoek illegaal gebruik van agrarische opstallen in Noord-Holland 2020

Landelijke ontwikkelingen in de agrarische sector, zoals schaalvergroting, het ontbreken van opvolgers, wetgeving rondom fosfaatrechten en de ontwikkelingen naar aanleiding van de stikstofproblematiek, zullen de komende jaren blijven leiden dat veel agrarische ondernemingen met hun bedrijfsvoering gaan stoppen. Veel agrarische erven en stallen zullen hierdoor hun agrarische functie verliezen. Dat kan betekenen dat de nieuwe functie niet past in het vigerende bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen.

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Auteur: Roland Demmendaal, René van der Linden (provincie Noord-Holland) 

Media

Documenten