Artikel

Onderzoek SPPS naar vergunningen Tata Steel - deelonderzoek 1

Kooksfabrieken 1 en 2

In april 2019 kreeg de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) van Tata Steel de melding dat de emissies van de sinterfabriek (sinterkoelers) niet in overeenstemming zijn met de vergunning. De emissie van de sinterkoelers bleek hoger dan waar altijd van uit werd gegaan en in de vergunning is opgenomen. Naar aanleiding van die melding is in september 2019 besloten de vergunningen van de beide kooksfabrieken te onderzoeken. In december 2019 is dit onderzoek uitgebreid met de sinterfabriek, de pelletfabriek, de oxystaalfabriek en de beide hoogovens. Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken waarin is nagegaan of er in de fabrieken c.q. in de vergunningvoorschriften zaken zitten die kunnen leiden tot een situatie zoals eerder met de sinterkoelers en op welke punten de huidige vergunning van de Kooksfabrieken kunnen worden aangescherpt.
De bevindingen in dit rapport gaan over het onderzoek naar de kooksfabrieken 1 en 2.

In de twee kooksfabrieken worden kolen onder een hoge temperatuur gegaard tot kooks. Deze kooks zijn een belangrijke brandstof voor de hoogovens om ijzererts te reduceren tot ruw ijzer. Bij de productie van kooks komen stof, geur, stikstofoxiden (NOx) en verschillende andere emissies vrij.

Doel van het onderzoek is om te bepalen in welke mate de vergunningen op het gebied van luchtkwaliteit en geurhinder voldoen aan de geldende normen, ook wat betreft handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en actualiteit ten opzichte van vigerende beleidskaders vanuit Nederland en de Europese Unie. Tevens is onderzocht of er hiaten zijn tussen de vergunde en de werkelijke situatie door het steekproefsgewijs analyseren van het interne kwaliteitssysteem van Tata Steel op het thema luchtemissies, mede in relatie tot inspectie en onderhoud.

Het onderzoek naar de vergunningen is uitgevoerd op basis van expert judgement. De resultaten zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van Tata Steel IJmuiden en aan betrokken VTH-medewerkers van OD NZKG. Het onderzoek heeft geen betrekking op de kwaliteit van het door OD NZKG uitgevoerde toezicht, wel op de handhaafbaarheid van de vergunningvoorschriften.

bron: het bureau SPPS Consultants in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Tata Steel

Media

Documenten