Artikel

Klimaat Energie Ruimte: Ruimtelijke verkenning energie en klimaat

In opdracht van de ministeries van EZ, IenM en BZK is een Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat (Ruimtelijke Verkenning) uitgevoerd naar de ruimtelijke aspecten van de Energietransitie. De verkenning is uitgevoerd door een collectief van ontwerpbureaus, kennisorganisaties en een universiteit, onder begeleiding van een interdepartementaal team vanuit de drie ministeries. Zo is de bij het collectief beschikbare kennis over energie en ruimte via ontwerpend onderzoek gebundeld. We denken dan ook gezamenlijk een beter antwoord te kunnen geven op de vragen die voortkomen uit de energietransitie. Gedurende het traject hebben meer dan 100 professionals uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties input geleverd tijdens twee ontwerpateliers. Dit rapport is het eindresultaat van de gehouden ateliers en het werk door het ontwerpcollectief.

Rens Wijnakker, Eric Frijters, Sam Zeif, Sven Stremke, Dirk Oudes, e.a. (2018)

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten