Artikel

Startnotitie Omgevingsvisie

Amsterdam is een groeiende stad en de druk op de ruimte wordt steeds groter. We willen de stad aantrekkelijk en leefbaar houden voor de huidige en toekomstige generaties. Om dat te kunnen doen moeten we bepalen wat voor stad we willen zijn, keuzes maken en een nieuwe manier van werken uitvinden. Daarvoor maken we een visie voor de fysieke leefomgeving, Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Deze visie maken we samen met de stad en de regio, en zal na vaststelling aanknopingspunten bieden voor nieuwe samenwerking. Samen maken we Amsterdam!

Op 2 juli 2019 heeft het college van B&W de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vastgesteld. De startnotitie beschrijft de opgaven waar Amsterdam voor staat en de principes voor het proces waarmee we tot keuzes in de visie komen.

Het college nodigt Amsterdammers en partners van Amsterdam uit om in gesprek te gaan over het ‘wat’, het ‘waar’ en het ‘hoe’. Om het gesprek over ‘wat voor stad we willen zijn’ te structureren hebben we 5 kernopgaven benoemd:

  • Amsterdam klimaatbestendig en klimaatneutraal
  • Amsterdam inclusief en betaalbaar
  • Amsterdam leefbaar en bereikbaar
  • Amsterdam economisch vitaal en circulair
  • Amsterdam gezond en veilig

Naast het ‘wat’ zal de omgevingsvisie ook gaan over ‘waar’ we ruimte vinden voor ontwikkeling en welke opgaven er in de verschillende gebieden in de stad spelen. Ook zal het gaan over de vraag ‘hoe’ we aan de toekomst willen werken. De Omgevingsvisie richt zich op de lange termijn, maar nieuwe inzichten op de hoe-vraag kunnen op korte termijn al doorwerken in de praktijk.

Media

Documenten