Artikel

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit 2017

Samenvatting
In deze notitie worden de resultaten uit de datarapporten over 2017 per regio nader toegelicht.

Inleiding
De Provincie Noord-Holland meet al vele jaren de luchtkwaliteit in een drietal regio’s, te weten, de IJmond, het havengebied Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer. In de IJmond vinden de metingen plaats in samenwerking met TATA Steel (meetpunt Bosweg) en de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). Deze verstrekt een financiële bijdrage voor de meetstations Reyndersweg en Staalstraat en de meting van Black Carbon (roet) in IJmuiden en Wijk aan Zee. In Westpoort vinden de metingen plaats in samenwerking met de Haven Amsterdam en de gemeente Zaanstad, waarbij de Haven Amsterdam als opdrachtgever fungeert. De provincie Noord-Holland participeert hier door het verstrekken van een financiële bijdrage voor 2 meetlocaties (Hoogtij en Spaarnwoude) en de exploitatie van één provinciale meetlocatie (Hemkade).

De nu voorliggende rapportages betreffen de definitieve datarapporten 2017 over de IJmond, Westpoort en de Haarlemmermeer. Het datarapport Westpoort bevat naast de meetdata ook een nadere interpretatie van de gemeten concentraties in relatie tot mogelijke bronnen. Aan de hand hiervan worden ook adviezen gegeven aan de deelnemende partijen over hoe hiermee omgegaan kan worden. In 2017 zijn de gemeten concentratie ook getoetst aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Doelstelling
De meetnetten van de provincie Noord-Holland zijn een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het LML geeft de provincie niet voldoende informatie over de luchtkwaliteit in de drie regio’s. De metingen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de concentratieniveaus van luchtverontreinigende componenten, het volgen van het trendmatig verloop van de concentratieniveaus, het vaststellen van de bijdrage van lokale bronnen aan de luchtverontreiniging en het toetsen aan normen voor zowel beleid als vergunningverlening.

Ontwikkelingen
In het kader van de komst van de Omgevingwet heeft de provincie Noord-Holland een (concept) omgevingsvisie voor 2050 vastgesteld. Onderdeel hiervan is het streven naar een gezonde leefomgeving met bijbehorende omgevingswaarden. Voor luchtkwaliteit is het uitgangspunt het voldoen aan de WHO-
advieswaarden. Om een indruk te krijgen van hoe de luchtkwaliteit in Noord-Holland zich verhoud tot deze advieswaarden zijn de data van 2017 voor het eerst aan de WHO-advieswaarden getoetst.

In 2018 wordt in overleg met de Haven Amsterdam en Zaanstad onderzocht worden in hoeverre de huidige meetstrategie, mede in relatie met de komst van de Omgevingswet, nog voldoet of moet worden herzien en welke aanpassingen en investeringen hiervoor noodzakelijk zijn. De huidige meetapparatuur is na circa 10 jaar toe aan vervanging

IJmond
In de IJmond worden de volgende componenten gemeten: Stikstofoxiden (NO en NO2), zwaveldioxide (SO2), waterstofsulfide (H2S), koolstofmonoxide (CO), black carbon (roet), fijn stof (PM10 en PM2,5), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), waaronder benzo(a)pyreen (BaP) en zware metalen (o.a. arseen (As), cadmium (Cd), nikkel (Ni) en lood (Pb)).

Westpoort
In Westpoort worden de volgende componenten gemeten: NO, NO2, SO2, fijnstof (PM10 en PM2,5), benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Sinds 2016 wordt in Zaandam ook de concentratie roet (BC) gemeten.

Haarlemmermeer
In de Haarlemmermeer worden de volgende componenten gemeten: NO, NO2, CO, en fijnstof (PM10 en PM2,5). De ozonmeting is medio juni 2017 beëindigd.
In 2014 is door TNO een rapport uitgebracht over de resultaten van metingen van deeltjesaantallen Ultra fijnstof in het Amsterdamse Bos als gevolg van het vliegverkeer. In 2015 heeft het RIVM middels een meetcampagne deze metingen gecontroleerd en gepubliceerd. Op basis hiervan heeft het ministerie van I&M besloten in 2017 een uitgebreider onderzoek op te starten naar ultrafijne deeltjesaantallen en mogelijke gezondheidsrisico’s hiervan. Voor dit onderzoek wordt deels gebruik gemaakt van een aantal locaties van het provinciale luchtmeetnet in de Haarlemmermeer.

Conclusies
De trendanalyse laat zien dat vanaf 2009 de concentraties PM10, PM2.5 en NO2 dalen. Op de meeste locaties is de daling statistisch significant.

Aan de WHO-advieswaarden voor NO2 wordt overal voldaan. Voor PM10 geldt dit in beperkte mate, maar met name voor PM2,5 liggen nog in overwegende mate sprake van overschrijding van de WHO-advieswaarden.

De WHO-advieswaarden voor met name PM10 en PM2.5 worden op nagenoeg alle meetstations overschreden.

De resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen in de drie regio’s, zijn via een link op de site van de Atlas voor de Leefomgeving naar de site van het LML van het RIVM, terug te vinden onder partnerstations.

In de rapporten zijn kaarten opgenomen waarop de ligging van de meetstations is aangegeven.

De meetgegevens van de meetstations in Noord-Holland zijn on-line beschikbaar op: http://www.luchtmeetnet.nl De rapportages zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland: http://www.noordholland.nl/web/Themas/Milieu/Luchtkwaliteit/

Afbeelding credits

Icon afbeelding: luchtfoto van site EVMRA

Media

Documenten