Artikel

Deelstudie Energie Infrastructuur

Een duurzame energievoorziening vereist bovengronds dan wel ondergronds aanpassingen aan de elektriciteitsinfrastructuur en het gasnet. Daarnaast zullen er naar verwachting warmtenetwerken en CO2-netwerken bijkomen. Het streven van de betrokken overheden is het creëren van een robuust en veilig energiesysteem met zo min mogelijk energieverlies, zo laag mogelijke CO2-uitstoot en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Voor de provincie komt daar dan ook het streven naar een goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit bij. Hieronder wordt puntsgewijs behandeld wat er naar verwachting nodig is in 2050, welke keuzes en consequenties dit met zich meebrengt, hoe de rolverdeling is en wat het handelingsperspectief van de provincie is.

Media

Documenten