Artikel

Noord-Hollandse Arbeidsmarkt in cijfers

In deze standaardrapportage wordt op basis van de meest actueel beschikbare cijfers een overzicht gegeven van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Waar mogelijk wordt een regionaal onderscheid gemaakt.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
A. Bevolkingsontwikkeling, arbeidsmarktparticipatie en onderwijsdeelname.
B. Werkloosheid, uitkeringen en werkgelegenheid
C. Vacatures en spanning op de arbeidsmarkt.
D. Regionale factsheets arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

In deze rapportage is zo veel mogelijk de onderstaande regio-indeling gehanteerd. Vele economische gegevens zijn alleen op het niveau van de zogenoemde COROP-regio’s beschikbaar. Waar mogelijk zijn gegevens ook weergegeven voor deelregio’s, deze tellen weer op naar COROP-niveau.

SAMENVATTING:
- De totale bevolking blijft in Noord-Holland volgens de prognoses groeien.
- De prognose laat zien dat de potentiele beroepsbevolking de komende jaren blijft stijgen, maar dat de snelheid van deze groei na 2030 lager ligt. Daarbij worden de verschillen tussen de regio’s groter. Na 2020 zal de beroepsbevolking in steeds meer regio’s per saldo gaan dalen. De participatiegraad van Noord-Hollandse vrouwen blijft al jarenlang toenemen, terwijl de participatie van mannen gelijk blijft. Daarbij is er een (structurele) groep van circa 620.000 inactieven binnen de potentiële beroepsbevolking.
- Het onderwijs krijgt of heeft te maken met afnemende leerlingenaantallen in de periode 2020-2030. In de periode na 2030 is de verwachting dat het aantal leerlingen in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs weer hersteld en stabiliseert in Noord-Holland. In het zuiden zijn er vier regio’s waarbinnen de groei van het aantal leerlingen zich gaat concentreren.
- In 2017 zijn er 73.000 werklozen. Vanaf 2015 is de werkloosheid sterk gedaald, tot 4,8% in 2017. Vanaf 2016 daalt ook de werkloosheid in de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar. De werkloosheid in deze groep is lager dan het landelijke gemiddelde, terwijl de werkloosheid in de groep 25 tot 45 jaar iets boven het Nederlandse gemiddelde ligt. De werkloosheid is ook in de groep 45-75 jaar verder gedaald. De werkloosheid naar opleidingsniveau is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde en volgt deze trend.

De werkloosheid is het hoogst onder jongeren en laagopgeleiden.
- Het aantal lopende WW-uitkeringen is gedurende het jaar 2016 in alle regio’s van Noord-Holland gedaald, met name in Groot-Amsterdam en Noord-Holland Noord. Bij de bevolking tussen 15 en 65 jaar zijn er steeds minder arbeidsongeschiktheids-uitkeringen. Sinds 2010 neemt dit percentage gestaag af.
- De gemeente Amsterdam is koploper met over een aantal jaren een structurele banengroei. In alle andere regio’s is het economisch herstel pas in 2016 of 2017 zichtbaar geworden in banengroei. De banengroei is met name zichtbaar bij dienstverlening, industrie, bouw, horeca en handel. Het aantal banen in de gezondheidszorg kromp daarentegen de afgelopen jaren.
- In alle regio’s van Noord-Holland neemt de spanning op de arbeidsmarkt (de verhouding tussen vraag en aanbod) toe. Het aantal vacatures in de Provincie Noord-Holland groeit van circa 50.000 in het derde kwartaal van 2016 naar 52.000 in het derde kwartaal van 2017. Deze groei is in vacatures is in alle regio’s zichtbaar.
- In 2017 is in steeds meer beroepen sprake van een krappe arbeidsmarkt met veel openstaande vacatures en weinig direct beschikbaar aanbod. In het regionale beeld heeft Groot-Amsterdam de meeste spanning op de arbeidsmarkt met alle beroepsgroepen waar het aantal vacatures het arbeidsaanbod overtreft of gelijk is, met uitzondering van ruimte bij creatieve en taalkundige beroepen. De meest duidelijke mismatch vraag en aanbod is te zien in de technische beroepen (met name metaalbewerkers en machinemonteurs), ICT-beroepen en bij diverse vakspecialisten. De analyse van de TechniekRaad Noord-Holland laat al een aantal jaren een cummulerend en oplopend tekort van ca 1400 technici per jaar zien (www.techniekraad.nl).

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Tom Feenstra. Talentevent, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten