Artikel

Disclaimer van openresearch

Over
Het doel van kennisplatform openresearch.amsterdam is om een duurzame kennisinfrastructuur over Amsterdam en de regio op te bouwen. 

Deelnemende partijen aan het platform zijn de gemeente Amsterdam, de aan de gemeente Amsterdam gelieerde entiteiten, de kennis-en onderzoeksinstellingen en andere overheidsinstanties uit de Metropoolregio Amsterdam. Deelnemers stellen op het platform onderzoeken en onderzoeksresultaten ter beschikking die op diverse beleidsterreinen van belang zijn voor Amsterdam. 

De gemeente Amsterdam is beheerder van de infrastructuur van het platform.

Gebruiksrecht/ Licentie 
Openresearch.amsterdam biedt jou de mogelijkheid om de onderzoeken en onderzoeksresultaten, die  voor iedereen toegankelijk zijn op het openbaar toegankelijke deel van het platform, te downloaden en zodoende een kopie op te slaan op jouw eigen systemen. Bij het downloaden van onderzoeken of onderzoeksresultaten word je gevraagd akkoord te geven voor het feit dat je deze uitsluitend mag hergebruiken onder de voorwaarden van de Creative Commons licentie (attribution – non-commercial- share alike). Dit betekent onder andere dat als je hergebruik maakt van onderzoeken of onderzoeksresultaten afkomstig van openresearch.amsterdam en vervolgens (een bewerkte versie van) de onderzoeken of onderzoeksresultaten opnieuw openbaar maakt je de  auteur van het onderzoek of de onderzoeksresultaten dient te vermelden, een link naar de licentie moet plaatsen en dient aan te geven dat het onderzoek of de onderzoeksresultaten zijn veranderd. Het is niet toegestaan de onderzoeken of onderzoeksresultaten afkomstig van openresearch.amsterdam te gebruiken voor commerciële doeleinden. Als je (een aangepaste versie van) onderzoeken of onderzoeksresultaten opnieuw openbaar maakt mag dat alleen onder de Creative Commons licentie (attribution – non-commercial- share alike).

Een korte samenvatting van de licentievoorwaarden vind je hier. De volledige tekst is hier te vinden. In alle gevallen is de volledige tekst van de licentievoorwaarden leidend.

Voor de situatie dat de auteursrechten op een onderzoek niet toebehoren aan de kennis-en onderzoeksinstelling(en), maar aan een derde, zoals bijvoorbeeld aan een uitgever, wordt er geen gebruiksrecht verleend. In die situatie wordt er een samenvatting en een DOI-link gepubliceerd.

Beschikbaarheid
Als bezoeker van het platform openresearch.amsterdam kun je er niet vanuit gaat dat daar gepubliceerde onderzoeken en onderzoeksresultaten altijd beschikbaar zijn. De Gemeente Amsterdam en de kennis-en onderzoeksinstellingen hebben te allen tijde het recht om de onderzoeken en onderszoeksresultaten aan te passen, deze niet langer beschikbaar te stellen of de toegang daartoe anderszins op te schorten, zonder dat daarvoor een overgangstermijn in acht wordt genomen en zonder dat bezoekers daarvan persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Als bezoeker dien je je er bovendien van bewust te zijn dat dat het platform openresearch.amsterdam als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of technische storingen tijdelijk niet beschikbaar is. De Gemeente Amsterdam kan tot slot besluiten om het platform openresearch.amsterdam te beëindigen, zonder dat daarvoor een overgangstermijn in acht wordt genomen en zonder dat bezoekers daarvan persoonlijk op de hoogte worden gesteld. 

Uitsluiting aansprakelijkheid i.v.m. gebruik van onderzoeken en onderzoeksresultaten
De gemeente Amsterdam en de deelnemende partijen sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade (direct en/of indirecte schade) dan ook, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze onderzoeken en/of onderzoeksresultaten, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een bezoeker die zijn ingegeven door ter beschikking gestelde onderzoeken en/of onderzoeksresultaten.

Juistheid
De gemeente Amsterdam en de deelnemende partijen  besteden de grootst mogelijk zorg aan het samenstellen van de inhoud van de gepubliceerde onderzoeken. Dit is geen garantie dat deze onderzoeken volledig, accuraat, up-to-date en juist zijn. Als je informatie afkomstig uit een onderzoek en/of uit onderzoeksresultaten, wilt hergebruiken of op basis daarvan handelt, zal je de juistheid van het onderzoek en/of de onderzoeksresultaten zelf moeten verifiëren. Kom je iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan kan je dat ons laten weten  via
openresearch@amsterdam.nl.

Schending intellectuele eigendomsrechten
De gemeente Amsterdam en de deelnemende partijen  besteden de grootst mogelijk zorg aan het samenstellen van de inhoud van de gepubliceerde onderzoeken. 

Indien je van mening bent dat er een inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht dan wel uw portretrecht, dan kan je dit melden via  openresearch@amsterdam.nl. De redactie zal jouw melding in behandeling nemen en het onderzoek en de onderzoeksresultaten zo nodig (gedeeltelijk) verwijderen en/of jouw melding doorgeleiden naar de verantwoordelijke afdeling van de gemeente Amsterdam dan wel de verantwoordelijke deelnemende partij. De redactie zal je hiervan op de hoogste stellen.

Reikwijdte
Op het platform worden onderzoeken en onderzoeksresultaten gepubliceerd die zijn uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente Amsterdam of door deelnemende partijen  uit de Metropoolregio Amsterdam. De gemeente Amsterdam faciliteert de publicatie daarvan met als doel jou de gelegenheid te geven kennis te nemen van deze onderzoeken en onderzoeksresultaten. De op het platform gepubliceerde onderzoeken kunnen echter nadrukkelijk niet worden beschouwd als (vastgesteld) beleid van de gemeente Amsterdam, dan wel standpunten, meningen, opinions van de gemeente Amsterdam. Aan de  gepubliceerde onderzoeken kun je dus geen rechten ontlenen. Mocht je vragen hebben over de inhoud van onderzoeken of onderzoeksresultaten, dan kun je je wenden tot openresearch.amsterdam.nl.

Kosten
Voor het gebruik van onderzoeken en onderzoeksresultaten van het platform  worden geen kosten in rekening gebracht. De onderzoeken en onderzoeksresultaten worden gratis aangeboden. 

Aansprakelijkheid
De gemeente Amsterdam draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de inhoud van de onderzoeken van anderen (deelnemende partijen) dan de door de gemeente gepubliceerde onderzoeken en onderzoeksresultaten.

 Deelnemende partijen dragen enkel verantwoordelijkheid voor de door henzelf gepubliceerde onderzoeken en onderzoeksresultaten en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de collecties van anderen dan van henzelf. De auteurs van de gepubliceerde onderzoeken  en onderzoeksresultaten  staat altijd vermeld onder de titel. 

Cookies
Het platform gebruikt functionele en analytische cookies. Deze worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren en de website  te analyseren op met deze voorwaarden strijdig handelen. 

Het platform gebruikt Google Analytics om het aantal bezoekers te analyseren, welke pagina's ze het meest bezoeken, enz. IP-adressen worden standaard geanonimiseerd in Ginger, zodat ze niet naar Google Analytics worden verzonden. 

Het platform gebruikt ook Hotjar om te begrijpen hoe gebruikers op de site navigeren. Ook hier worden IP-adressen onderdrukt, wat betekent dat individuele gebruikers niet traceerbaar zijn en alleen geaggregeerde en geanonimiseerde data wordt verzameld. Dezelfde instellingen hanteren we voor Google Analytics. 

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: pxhere