Artikel

Monitor OV-knooppunten 2022/2023

De monitor belicht de OV-knooppuntenontwikkeling in Noord-Holland en hoe die zich verhoudt tot de doelen van de provincie.

Mobiliteit lijkt structureel veranderd sinds coronacrisis
Door onder meer de pandemie, hoge inflatie en het gedaalde ov-aanbod zijn vooral ov-reizigers relatief meer thuis blijven werken, minder zakelijk gaan reizen en het ov minder gaan gebruiken voor vrijetijdsactiviteiten. Ondanks herstel heeft het treingebruik het niveau van voor de coronapandemie nog niet bereikt. Ook het aantal verplaatsingen per auto ligt nog lager, hoewel er weer veel files zijn.

Het aandeel van lopen is daarentegen sterk gestegen en het fietsaandeel bleef relatief stabiel. Hetzelfde patroon is terug te zien in het totaal aantal gemaakte reizigerskilometers. Ook dit is gestegen maar ligt nog ruim onder het niveau van voor de coronacrisis. Vooral het OV blijft achter. Het aantal fietskilometers bleef ook hier redelijk stabiel.

Groei nieuwbouw en woningvoorraad vooral nabij OV-knooppunten
Het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen in de provincie stijgt constant. Vooral nabij OV-knooppunten zijn recent relatief veel woningen gerealiseerd. De groei concentreert zich vooral in Amsterdam. Buiten de hoofdstad is juist een lichte daling in de totale woningbouwproductie rondom OV-knooppunten te zien.

De groei van de totale Noord-Hollandse woningvoorraad komt uit zowel nieuwbouw, woningsplitsing als uit transformatie van bestaande objecten naar woonfuncties, zoals kantoren. Hierdoor is de groei van de woonvoorraad vooral binnen 300 meter van OV-knooppunten sterk toegenomen. Ook veel nieuwbouwplannen liggen in de buurt van OV-knooppunten. Bij volledige realisatie van deze plannen zou 60 procent van het totale provinciale woningaanbod uit de Woondeal binnen 1.200 meter en bijna 100 procent binnen 10 minuten fietsen van de OV-knooppunten worden gerealiseerd.

Jongere bevolking en meer eenpersoonshuishouders rondom stations
De Noord-Hollandse bevolking vergrijst langzaam. Binnen 300 meter van OV-knooppunten wijkt het beeld echter af en groeit ook het aandeel 15-44 jarigen het snelste. Hier is ook de grootste groei van het aandeel eenpersoonshuishoudens te vinden, wat een positief effect op het OV-gebruik kan hebben.

Groei banen en kantoren vooral rondom OV knooppunten
Het aantal arbeidsplaatsen in de provincie groeit, vooral binnen 300 meter van OV-knooppunten. Ook de bestaande en geplande hoeveelheid kantoorruimte nemen bovengemiddeld snel toe binnen dit invloedsgebied. Toch is het daadwerkelijke kantoorgebruik gestabiliseerd, onder andere door meer thuiswerken. De leegstand is voor alle invloedsgebieden stabiel en ligt iets boven de frictieleegstand op de kantorenmarkt. Hiermee is de kantorenmarkt rond stations redelijk in balans.

Vooral nabij OV-knooppunten gemengd beeld leefbaarheid
Binnen 300 meter van de stationsgebieden is de verdeling van de gebruiksdoelen wonen, werken, recreatie en onderwijs wat beter in balans dan in de verder weg gelegen gebieden. Tegelijkertijd daalt het aandeel inwoners ten opzichte van arbeidsplaatsen binnen 300 meter. Dit komt doordat nabij de stations het aantal banen sterker is toegenomen dan het aantal inwoners en er binnen 300 meter relatief iets minder gewoond wordt. Deze ontwikkelingen kunnen de leefbaarheid van sommige OV-knooppunten beïnvloeden. Binnen 1.200 meter en 10 minuten fietsen is er sprake van een verbeterende balans tussen het aantal inwoners en banen, wat in principe positief is voor de lokale levendigheid.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Provincie NH

Media

Documenten