Collectie (5)

Digitale rechten - Privacy

28 januari is de Europese Dag van de Privacy. In 1981 werd op deze dag het Dataprotectie-verdrag ondertekend.

Het thema privacy is actueler dan ooit vanwege de snel digitaliserende samenleving. Nieuwe technische snufjes zijn handig. Denk aan de slimme deurbel die in opmars is. Als gemeente denken we na over de gevolgen van het gebruik ervan. Ook als we zelf digitale techniek inzetten, zoals camera’s of sensoren. Wat doet de gemeente om uw privacy te beschermen? In deze collectie vindt u informatie over wat de gemeente Amsterdam en maatschappelijke partners doen om privacy te waarborgen en welke tools daaraan bijdragen. Verder vindt u een selectie van onderzoeksrapporten over privacy van verschillende kennisinstellingen.

Meer informatie

Het recht op privacy is verankerd in artikel 10 van de Nederlandse grondwet:
  1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbieding van zijn persoonlijke levenssfeer.
  2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
  3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.  Lees hier meer over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Max Pixel - data privacy

Icon afbeelding: Max Pixel - data privacy

Sorteren op: