Collectie (0)

Onderzoeksfase 2

Gezamenlijke reflectie

In fase twee wordt aandacht besteed aan de gezamenlijke reflectie. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd in stadsdelen Noord, Zuid en Zuidoost door Stichting Studiezalen, waarbij werd ingegaan op behoeften van jongeren. Het doel van de bijeenkomsten in deze collectie is om te reflecteren op hetgeen wat er in de eerdere participatie avonden is opgehaald. Er werd dus teruggekeken op de ideeën die jongeren hebben aangedragen en de algemene feedback op het doen en laten van de gemeente Amsterdam. In samenwerking met Stichting Studiezalen en de stadsdelen zelf werden drie reflectiebijeenkomsten georganiseerd die u kunt vinden in deze collectie.

Meer informatie

Indeling

Deze onderzoekscollectie is opgedeeld In verschillende onderzoeksfasen en categorieën die pogen de probleemstelling te beantwoorden. De categorieën zijn ingedeeld op de deelonderwerpen van het onderzoek: politieke participatie, evaluatie en zelforganisatie. In de mappen van de deelonderwerpen vindt u ingedeeld in de verschillende onderzoeksfasen de gebrachte resultaten van dit onderzoek, de bijlagen en achtergrond documenten. 

 

Onderzoeksvraag

Op welke wijze willen en kunnen jongeren in de metropoolregio Amsterdam actief participeren om het tekort aan jongeren participatie bij de beleidsvorming rondom jongereninitiatieven tegen te gaan?

Deelvragen

Evaluatie - Wat zijn de successen, blunders en waar liggen de aanvullende behoeften m.b.t. het huidige aanbod?

Politieke participatie - Hoe denken jongeren over het passief kiesrecht en wat hebben zij nodig om politiek betrokken te worden?

Zelforganisatie - Willen jongeren participeren m.b.t. het zelf organiseren van activiteiten en wie/wat hebben zij daarbij nodig?

 

Methodologie

Er zal gebruik worden gemaakt van drie onderzoeksmethoden onder andere: dataverzameling en kwalitatief en kwantitatief onderzoek om het huidige aanbod, behoeften, passief kiesrecht en de behoeften om jongeren meer te laten participeren in de samenleving te analyseren.

 

Beoogde project resultaten

  • Een rapportage met betrekking tot de gesprekken die gevoerd zijn met collega’s, uitvoerders en jongeren. Met daarin de omschreven successen, knelpunten en aanvullende behoeften aangaande het huidig aanbod aan activiteiten.
  • De mening van jongeren in kaart brengen aangaande het uitbreiden van het actief enpassief kiesrecht stadsdeelverkiezingen door het verlagen van de leeftijdsgrens naar 16 jaar om de politieke betrokkenheid van jongeren te bevorderen.
  • Vereenvoudigde roadmap creëren waarbij de informatiestroom aangaande het indienen van een jongereninitiatief, financiering tot aan de verantwoording in kaart gebracht kan worden.

 

Indeling van collecties

  • Fase 1: data ophalen in stadsdelen
  • Fase 2: data analyseren per stadsdeel 
  • Eindproduct: managementsamenvatting jongerenparticipatie 
  • Fase 3: realisatie m.b.t. initiatieven (geen onderdeel van dit onderzoek)

Redactie: Aartie Mahesh

Afbeelding credits

Header afbeelding: Jongeren in Zuidoost, foto van HvA website

Icon afbeelding: Buurtcampus netwerk

Sorteren op: