Artikel

Monitor Agenda Groen 2015-2016 - dcember 2016

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 5 juli 2017

De Monitor Agenda Groen is de eerste tussenstand met de stand van zaken van de acties en doelen uit de Agenda Groen met peildatum december 2016. Deze monitor biedt een prognose voor de komende twee jaar en geeft aan welke handelingsperspectieven er voor de Gemeente zijn. Op 30 september 2015 heeft de raad de Agenda Groen vastgesteld. In deze agenda heeft Amsterdam de koers uitgezet voor investeringen in het groen in de periode 2015 tot en met 2018. Daarmee wordt richting gegeven aan initiatieven vanuit de gemeente, andere organisaties, ondernemers en bewoners. De prioriteit ligt in deze collegeperiode op vier thema’s: Stadsparken, Klimaat en biodiversiteit, Groen in de buurt en Verbindingen en toegankelijkheid. Voor die thema’s geeft de Agenda Groen aan wat de doelstellingen zijn richting 2040 en wat de focus is voor de periode 2015-2018. De Monitor Agenda Groen laat zien dat we op de goede weg zijn om de doelen zoals beschreven in 2015 te halen in 2018, een positief tussenresultaat. Daarvoor is de komende jaren een nauwe samenwerking tussen organisaties en initiatieven van belang, zodat we elkaar goed
op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen bij de uitvoering van
projecten en kunnen bijsturen als een project toch vertraging dreigt
op te lopen.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 5 juli 2017 en 14 juni 2017

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Geertje Wijten, g.wijten@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten