Artikel

Eigenaarschap in relatie tot de buurt

literatuurverkenning

Met verschillende initiatieven binnen het programma Democratisering wordt beoogd het gevoel van eigenaarschap van Amsterdammers van hun stad en buurt te vergroten. De vraag is wat het effect van het programma is: In hoeverre voelen bewoners zich door de gemeente (meer) gehoord? Hebben ze het gevoel invloed te hebben op de keuzes die over hun buurt worden gemaakt? In hoeverre is dit toe te schrijven aan de initiatieven die vanuit het programma worden ontplooid?
Voorafgaand aan een onderzoek naar het effect van de inzet van democratiseringsinstrumenten, is in een literatuurstudie het begrip 'eigenaarschap' geoperationaliseerd.

Media

Documenten