Artikel

Arbeidsmarkt Metropoolregio Amsterdam in beeld (over UWV rapport Regio in Beeld oktober 2017)

Wat zijn de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam? Het UWV publiceerde in oktober 2017 een update van de Regio in Beeld. De Amsterdam Economic Board heeft de hoofdpunten voor je op een rijtje gezet.

Bron: Artikel van de Amsterdam Economic Board: https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/arbeidsmarkt-metropoolregio-amsterdam-beeld

"Het aantal banen en vacatures groeit in 2018 in alle arbeidsmarktregio’s van Nederland. ‘Ondanks de economische groei zijn er genoeg uitdagingen op de arbeidsmarkt’, aldus Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie UWV.

Het rapport ‘Regio in Beeld’ laat de volgende kernpunten en uitdagingen zien voor de Metropoolregio Amsterdam. Hierin maakt het UWV een onderverdeling van de Metropoolregio Amsterdam in de vijf deelregio’s Groot-Amsterdam, Gooi-en-Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland & IJmond en Flevoland.

1. Groeiende werkgelegenheid

De werkgelegenheid groeit bovengemiddeld in de Metropoolregio Amsterdam, behalve voor de deelregio Zuid-kennemerland en IJmond, dat net onder het Nederlands gemiddelde van 1,8% groeit.

De hoogste banengroei in de periode 2017-2018 wordt verwacht in deelregio Groot-Amsterdam met 32.700 nieuwe banen in 2017 en 27.400 in 2018. In het afgelopen jaar veranderde Groot-Amsterdam van een gemiddelde arbeidsmarkt in een arbeidsmarkt met meer vraag dan aanbod.

2. Knelpunten in de techniek, bouw, ICT en gezondheidszorg

In de techniek, bouw en ICT hebben werkgevers moeite met het vinden van goed gekwalificeerd personeel. Het UWV signaleert dit vrijwel overal in Nederland. Ook hebben werkgevers in het hele land problemen met het werven van verpleegkundigen.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt in deze sectoren is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van belang. De uitdaging voor de Metropoolregio is voldoende studenten te laten afstuderen in richtingen waar op de markt behoeft aan is.

3. Tweedeling op de arbeidsmarkt

Ondanks de groei van het aantal banen is het voor bepaalde groepen mensen nog altijd moeilijk om werk te vinden in de Metropoolregio Amsterdam. Dit geldt met name voor laagopgeleiden, oudere langdurige werklozen, mensen met een arbeidsbeperking, niet-westerse migranten en specifieke beroepsrichtingen, zoals administratief personeel. De tweedeling op de arbeidsmarkt is hiermee de afgelopen jaren toegenomen.

Volgens het UWV ziet de verhouding tussen vraag en aanbod in verschillende beroepsgroepen in de Metropoolregio Amsterdam er als volgt uit:

Spanningsindicator, figuur van website Amsterdam Economic Board obv UWV

4. Automatisering en digitalisering leidt tot baanverlies

Het UWV constateert dat in de Metropoolregio Amsterdam door vergevorderde automatisering en digitalisering een groot aantal banen zijn verdwenen. Dit geldt met name op administratief en financieel gebied.

5. Verandering van vaardigheden

Werkgevers en consumenten hechten steeds meer waarde aan vaardigheden als klantgerichtheid, pro-activiteit en communicatieve vaardigheden. Dit leidt tot hogere eisen aan werknemers.

6. De uitdaging van flexibilisering

Weliswaar vindt een aantal uitkeringsgerechtigden weer werk, maar (te) vaak krijgt deze groep een tijdelijk arbeidscontract. Hierdoor is de uitstroom niet duurzaam en keren ze uiteindelijk terug in de WW en mogelijk de in de bijstand.

Regio in Beeld

De publicatie ‘Regio in Beeld’, verschenen op 16 oktober 2017, geeft inzicht aan werkzoekenden en werkgevers. Je vindt er informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt."

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Spanningsindicator, figuur van website Amsterdam Economic Board obv UWV

Media

Documenten