Artikel

De 5 belangrijkste vragen over Social Return

Een aantal vragen over de toepassing van social return wordt regelmatig gesteld aan Bureau Social Return Amsterdam. Hieronder de belangrijkste. In het artikel ook links naar de belangrijkste documenten die de kaders vormen van de Amsterdamse Social Return 2.0 aanpak.

1. Is social return een wettelijke verplichting?

Nee, social return kan worden toegepast bij aanbestedingen. Er is geen wettelijke verplichting om dit te doen. De basis is het inkoopbeleid van de gemeente Amsterdam. Uiteraard dient bij toepassing wel rekening gehouden te worden met de Europese en landelijke aanbestedingsregels. Social return wordt toegepast in Amsterdam bij aanbestedingstrajecten boven de Europese drempel van diensten. Naast social return kan er ook aandacht zijn voor andere maatschappelijke aspecten zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en diversiteit en inclusie. Welke thema’s dit zijn is te vinden in het visiedocument Opdrachtgeven en Inkopen met Invloed (MVOI).

2. Met wie heb ik te maken na gunning van een opdracht?

Opdrachtnemers met een social returnverplichting dienen zich binnen 7 dagen na gunning van de opdracht te melden bij Bureau Social Return Amsterdam (BSR). Met de adviseurs van dit bureau worden prestatieafspraken gemaakt over de invulling van social return. De afspraken zijn een onderdeel van het contractant de gemeente met opdrachtnemers afsluit. Niet nakoming van deze afspraken kan een financiële boete tot gevolg hebben.

Bureau Social Return fungeert als vraagbaak en verbindt als ‘sociale loods’ opdrachtnemers aan uitvoerende partners, bijvoorbeeld Pantar Amsterdam en het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP). Ook monitort Bureau Social Return de uitvoering. Het stedelijk proces Social Return is te vinden in de Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap (voorheen Social Return) van de gemeente Amsterdam

3. Gaat social return altijd over het plaatsen van werklozen?

Arbeidsparticipatie van mensen die onder de social return doelgroep vallen staat voorop, maar ook andere invullingen zoals scholing, stages en andere invullingen van social return zijn mogelijk. Te denken valt hierbij aan samenwerken met Pantar Amsterdam, sociaal inkopen bij Amsterdamse sociale firma’s of het ondersteunen van een maatschappelijk initiatief in Amsterdam. In bijzondere gevallen is ook een Amsterdam Power Certificaat via Everyday Heroes een alternatieve invullingen van social return in Amsterdam.

De invulling van social return is in de Amsterdamse praktijk een maatwerk-afspraak tussen de opdrachtnemer en de gemeente Amsterdam (BSR). Deze brede benadering waarbij de aard van de aanbesteding, een unieke opdrachtgever en de sociale doelstellingen die de gemeente Amsterdam nastreeft centraal staat, noemen we Social return 2.0. Indien bij aanbesteding een plan van aan aanpak is uitgevraagd (gunningscriterium) is dit plan het uitgangspunt en leidraad voor de te maken prestatieafspraken.

4. Gebruikt Amsterdam WIZZR en de Bouwblokken-methode?

De Backoffice van Bureau Social Return maakt gebruik van WIZZR voor contracten met een social return verplichting.

Amsterdam hanteert niet de zogenaamde Bouwblokken-methode SROI waarbij een vaststaand bedrag wordt afgerekend. Een maatwerkafspraak impliceert immers dat reële kosten worden afgerekend als social return. Welke kosten kunnen worden gedeclareerd als invulling van social return is te vinden in de Factsheet Social Return van de gemeente Amsterdam. Declaraties dienen altijd goedgekeurd te worden door de Backoffice van Bureau Social Return! Basis hiervoor zijn de gemaakt prestatieafspraken (zie onder 3).

Medewerkers van de backoffice voeren in bepaalde gevallen ook steekproeven uit op locatie bij opdrachtnemers als onderdeel van de prestatieafspraken.

De Backoffice van Bureau Social Return rapporteert aan gemeentelijke opdrachtgevers, contractmanagers en bestuur over de behaalde resultaten.

5 Waar kan ik terecht met vragen over het beleid?  

Gedurende een lopende aanbesteding via de nota van inlichtingen. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met Bureau Social Return Amsterdam via social.return@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash