Artikel

Beleidsnota Risicomanagement 2022-2026

Gemeenteraad 1 december 2022

We staan voor een solidaire stad met kansen voor iedereen. Samen geven wij vorm aan hoe
de stad zich verder ontwikkelt. Wij willen inwoners en ondernemers centraal stellen en het
vertrouwen van de Amsterdammer in de gemeente vergroten. Zo is het opgenomen in het
coalitieakkoord en ook eerder tot uitdrukking gebracht in de notitie “Vertrouwen begint bij de
overheid” van de burgemeester Halsema (13 januari 2022). De lage opkomst bij de
gemeenteraadsverkiezingen laat de noodzaak zien om te werken aan het vergroten van
vertrouwen. Ook het risicomanagementbeleid kan daaraan bijdragen: bij een nieuwe
collegeperiode hoort een nieuw overkoepelend risicomanagementbeleid. Met dat beleid wil
het college ook een deel van deze opgave vormgeven. De hoofdlijnen van het beleid stelt de
raad vast met de Beleidsnota Risicomanagement 2022-2026.

Behandeld in Gemeenteraad 1 december 2022

Behandelend ambtenaar: DMC Risicomanagement, Jan Bart Dekker, janbart.dekker@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten