Artikel

Ambities Coalitieakkoord 2018-2022: uitvoering en navolgbaarheid

Op 30 mei 2018 is het Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam. In het coalitieakkoord staan de prioriteiten voor de huidige collegeperiode. Er staan meer dan 300 ambities in, verdeeld over 45 thema’s. De gemeenteraad heeft ruim € 700 miljoen gereserveerd voor het uitvoeren van de ambities. Is het navolgbaar wat er nu van de ambities terecht is gekomen? En wat is er daadwerkelijk bereikt van de ambities? Wij onderzochten dit voor 114 ambities binnen 9 thema's.

Niet goed navolgbaar
Er ontbreekt een integraal overzicht van wat er van de ambities uit het coalitieakkoord terecht is gekomen. Daarmee is de uitvoering van ambities niet goed navolgbaar. Bij de aanvang van de collegeperiode zijn er door het college wel pogingen ondernomen om de realisatie van ambities inzichtelijk te maken, maar hier is geen verdere invulling aan gegeven. De ambtelijke organisatie meldde ons bij het onderzoek dat de gemeenteraad er ook geen opdracht voor heeft gegeven en het college er verder niet op heeft aangedrongen.

Veel ambities zijn uitgevoerd, maar hebben soms een ander resultaat dan was bedoeld
Het ontbreken van een integraal overzicht betekent niet dat er met het coalitieakkoord in de uitvoering weinig is gedaan. Ons onderzoek laat echter een wisselend beeld zien over de manier waarop uitvoering is gegeven aan de onderzochte ambities. Het lijkt inhoudelijk vaak wel passend (bij ongeveer 90% van de ambities), maar belangrijke elementen uit ambities blijven onderbelicht (ongeveer 25%). Hoewel de uitvoering serieus lijkt te zijn opgepakt, zijn er regelmatig kanttekeningen te zetten bij de concrete stappen die zijn gezet en lijken behaalde resultaten soms anders uit te pakken dan bedoeld. Of dat erg is, is vooral een politiek oordeel. Maar om zich een oordeel te kunnen vormen is overzicht voor de gemeenteraad wel essentieel en dat ontbreekt nu.

Zeven aanbevelingen
We doen zeven aanbevelingen waarvan één gericht aan de gemeenteraad zelf om meer grip te krijgen op de uitvoering van het coalitieakkoord. De overige zes aanbevelingen zijn gericht op wat het college moet doen: zorgdragen voor een ordentelijke uitvoering van het coalitieakkoord en het verstrekken van heldere informatie daarover aan gemeenteraad en Amsterdammers. In het bijzonder wijzen we op het democratisch tekort dat ontstaat als deze verantwoording tekortschiet.

College erkent dat verbeteringen noodzakelijk zijn
Het college erkent dat verbeteringen noodzakelijk zijn in de wijze waarop een coalitieakkoord wordt vertaald naar beleid en uitvoering en hoe daar inzichtelijk en proportioneel verantwoording over kan worden afgelegd. Het college gaat echter niet specifiek in op de aanbevelingen en laat het aan een nieuw college en de nieuwe raad om hier later invulling aan te geven. Hoewel verbeteringen nu al mogelijk zijn en ook noodzakelijk zijn voor de komende raad, de vorming van een nieuw college en het opstellen van een nieuw coalitieakkoord, worden deze daardoor op de lange baan geschoven. We vinden dit jammer en gaan hierop in ons nawoord nader in.

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding bij Ambities Coalitieakkoord 2018-2022