Artikel

Eindrapportage Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel 2019

Inclusief resultaten NSL monitoringsronde 2019

Deze eindrapportage dient ter afronding van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel voor de Provincie Noord-Holland. In deze rapportage zijn ook de resultaten van de Monitoringsronde 2019 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gepresenteerd. Omdat het NSL nu financieel is afgerond en het Rijk directe afspraken heeft gemaakt met de betreffende gemeenten over de resterende knelpunten, is dit de laatste rapportage die vanuit de provincie wordt gepresenteerd. Resultaten van toekomstige monitoringsronden kunnen in de toekomst worden ingezien via de site www.nsl-monitoring.nl.

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een programma om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. In het NSL, dat in 2009 van kracht werd, werken het Rijk en decentrale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is dat overal in Nederland zo snel mogelijk aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) wordt voldaan. Het NSL is opgebouwd uit verschillende regionale programma’s, de zogeheten Regionale Samenwerkingsprogramma’s Luchtkwaliteit (RSL), die ieder een gebiedsgerichte uitwerking van het NSL vormen. Voor de Noordvleugel (provincies Noord-Holland en Flevoland) fungeert het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel als bouwsteen voor het NSL. Het Rijk heeft door middel van een subsidieprogramma budget beschikbaar voor de uitvoering van het NSL om lokale luchtkwaliteitsmaatregelen te nemen met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit subsidieprogramma liep tot en met 2017. Eind 2019 heeft Provincie Noord-Holland de definitieve (vastgestelde) beschikkingen van het Rijk ontvangen waarmee het Noord-Hollandse deel van de RSL Noordvleugel is afgesloten.

In de Monitoringsrapportage NSL 2019 worden de resultaten over het jaar 2018 gepresenteerd. Uit de Monitoringsrapportage blijkt dat in 2018 het grootste deel van Nederland de berekende concentraties voor NO2 en PM10 onder de grenswaarden liggen. Op een beperkt aantal plaatsen worden nog overschrijdingen berekend. Hierdoor voldoet Nederland nog niet aan de Europese grenswaarden voor NO2 en PM10

bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Kenniscentrum Infomil

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - Luchtfoto

Media

Documenten