Artikel

Onderzoek SPPS naar vergunningen Tata Steel - deelonderzoek 2

Hoogovens 6 en 7, Sinterfabriek, Pelletfabriek, Oxystaalfabriek

In april 2019 kreeg de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) van Tata Steel de melding dat de emissies van de sinterfabriek (sinterkoelers) niet in overeenstemming zijn met de vergunning. De emissie van de sinterkoelers bleek hoger dan waar altijd van uit werd gegaan en in de vergunning is opgenomen. Naar aanleiding van die melding is in september 2019 besloten de vergunningen van de beide kooksfabrieken te onderzoeken. In december 2019 is dit onderzoek uitgebreid met de sinterfabriek, de pelletfabriek, de oxystaalfabriek en de beide hoogovens. Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken waarin is nagegaan of er in de fabrieken c.q. in de vergunningvoorschriften zaken zitten die kunnen leiden tot een situatie zoals eerder met de sinterkoelers en op welke punten de huidige vergunning van de Kooksfabrieken kunnen worden aangescherpt.
De bevindingen in dit rapport gaan over het onderzoek naar beide hoogovens, de sinterfabriek, pelletfabriek en de oxystaalfabriek.

In het onderzoek is gekeken naar de vergunning en de voorschriften die specifiek voor deze eenheden gelden, als ook naar de algemene voorschriften uit de overkoepelende vergunning, die gelden voor het gehele terrein van Tata Steel. De focus heeft gelegen op de voorschriften ten aanzien van luchtemissies en geurhinder omdat dit de belangrijkste hinderaspecten zijn. Gekeken is of die voldoen aan wet- en regelgeving en of de voorschriften voldoende concreet geformuleerd zijn om bij een overtreding van een voorschrift een handhavingstraject te kunnen starten. Daarnaast gold expliciet als doel te bepalen of er hiaten zijn tussen de vergunde- en de werkelijke situatie.

In het rapport zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek en ingezette acties van de OD NZKG per werkeenheid weergegeven.

bron: Het bureau SPPS Consultants in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Tata Steel

Media

Documenten