Collectie (0)

Samensturing Huizen van de Wijk

Gezamenlijk onderzoeken de Hogeschool van Amsterdam, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland hoe de samensturing van Huizen van de Wijk bevorderd kan worden.

Meer informatie

DE ROL VAN HET HUIS VAN DE WIJK

Bewoners worden steeds meer 'eigenaar' van hun sociale en fysieke omgeving. Samen met overheden, professionals en andere partijen werken zij steeds vaker samen om de leefbaarheid van hun straat, wijk of stad te verbeteren. Een belangrijke rol hierin heeft het Huis van de Wijk: een gebouw van waaruit buurtbewoners wijkprojecten en -activiteiten organiseren. In het Huis van de Wijk komen allerlei betrokkenen samen, zoals bewoners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, sportverenigingen en buurtwerkers.

VRAAGSTUK EN PRAKTIJKVRAAG

De bijdrage van de Huizen van de Wijk aan de leefbaarheid kan echter verbeterd worden. Zo is het gezamenlijk komen tot afspraken, besluiten en acties soms complex. Bewoners en professionals ervaren vaak machtsongelijkheid en hanteren soms verschillende logica’s die niet goed op elkaar aansluiten. Ook kan het voor medewerkers van Huizen van de Wijk moeilijk zijn om te gaan met de verschillende meningen van bewoners onderling; Hoe ga je als professional bijvoorbeeld om met een conflict tussen bewoners over het gebruik van een bepaalde ruimte in het Huis van de Wijk?

Over factoren die bij deze vormen van samenwerking en gezamenlijke besluitvorming van belang zijn weten we al veel. Veel minder bekend is hoe die processen in de dagelijkse praktijk verlopen en hoe je ze verbetert, zodat alle betrokkenen er uiteindelijk tevredener over zijn. De praktijkvraag die hieruit voort komt is: Hoe komen we tot een vorm van samensturing waarmee het huis van de wijk goed kan functioneren naar het oordeel van alle betrokkenen?

ONDERZOEKSAANPAK

Dit onderzoek richt zich op negen Huizen van de Wijk en buurt in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en gaat over hoe die samenwerking tussen professionals, buurtbewoners en anderen nu feitelijk verloopt. In dit onderzoek wordt gewerkt met art-based interventies: de inzet van kunst, cultuur en creativiteit als hulpmiddel om verbeteringen door te voeren. Zo worden theatervormen ingezet om op een laagdrempelige en plezierige manier de ervaren machtsrelaties bloot te leggen.

SAMENWERKING

Dit project is een samenwerking van:

De lectoraten zijn aangesloten bij het landelijke platform Stad en Wijk . Regieorgaan SIA financiert dit onderzoek in het kader van de regeling RAAK-publiek . In het project wordt samengewerkt met onder meer praktijkpartner Combiwel.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Raak Samensturing Huizen van de WIjk 28-06-2018 def.jpg

Sorteren op: