Article

Evaluatie wijkteams en wijkzorgnetwerken

in samenwerking met Christa de Geus & Anne Louise Schotel (UU i.s.m. EUR), en Lisa Goudsbloem & Patricia Jaspers (OIS)

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg, ondersteuning en jeugd. In Amsterdam is dit georganiseerd in vier typen wijkorganisaties: Ouder- en Kindteams, wijkzorgnetwerken, activeringsteams en Samen DOEN teams.

OIS heeft een evaluatie onderzoek uitgevoerd om vanuit het perspectief van cliënten en professionals een eerste beeld te krijgen van de werkwijze van de Amsterdamse wijkteams en hun onderlinge samenhang. De enquêtes vonden plaats van half mei tot half augustus 2016.

Waardering van Amsterdammers
Ouder- en Kindteams
Ruim 7.000 cliënten ontvangen jeugdhulp van de Ouder- en Kindteams. Daarnaast bieden deze teams opvoed- en opgroeiondersteuning aan circa 150.000 0-18 jarigen (s.v.z. begin 2016). Zowel ouders als jongeren zijn tevreden over de ontvangen jeugdhulp; zij geven gemiddeld 4,2 van de maximaal te geven 5 sterren. 1)

Wijkzorg
In totaal staan (januari 2016) ruim 14.000 Amsterdammers geregistreerd als cliënt bij een vorm van Wijkzorg. Het grootste deel is op eigen initiatief daar terecht gekomen, via de huisarts of door een verwijzing van een GGZ-instelling. Vier van de tien cliënten zien hun hulpverlener wekelijks. Zij vinden dat zij goed geholpen worden door de hulpverlener en geven de zorg gemiddeld een 8,1.

Activering
De activeringsteams bieden (juli 2016) hulp aan circa 32.000 Amsterdammers zonder werk en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meer dan de helft is ouder dan 45 jaar en ruim de helft is laagopgeleid. Amsterdammers die het afgelopen half jaar contact hebben gehad met hun klantmanager geven gemiddeld een 7,5 voor de begeleiding, 14% geeft een onvoldoende.

Samen DOEN
De professionals van Samen DOEN komen uit verschillende organisaties en werken met cliënten met meervoudige problemen die vaak onvoldoende zelfredzaamheid zijn. Het totale bereik bestaat in 2015 uit ruim 3.400 huishoudens, vaak huishoudens met kinderen. Cliënten geven gemiddeld een 8,4 voor de ontvangen hulp. Zeven van de tien vinden dat zij de gewenste hulp krijgen, drie van de tien zijn hier niet helemaal van overtuigd.

Mening medewerkers wijkteams
De meerderheid van de professionals is positief over het werken in wijkteams, de professionals van de Samen DOEN teams het vaakst. De drie typen zorgteams geven gemiddeld een 7,7 voor de samenwerking binnen het eigen team, de activeringsteams geven een 7,4.
Veel medewerkers zijn positief over het werken in multidisciplinaire teams, maar veel menen dat nog niet alle benodigde disciplines aanwezig zijn in het eigen team.
De meeste medewerkers werken vraaggericht doordat ze cliënten naar geprobeerde oplossingen vragen. Negen van de tien zoeken actief naar de eigen kracht van hun cliënten, vaak ook via het netwerk van de cliënt, maar voor sommige doelgroepen is dat moeilijk (bijv. multiproblematiek, GGZ, verslaving, verstandelijke beperking).
Bij de activeringsteams en bij Wijkzorg wordt het vaakst gebruik gemaakt van het aanbod van informele organisaties, bij de Ouder-en Kindteams het minst vaak.

Samenwerking tussen wijkteams en met externen
Er is de meeste samenwerking met de Samen DOEN teams. De samenwerking tussen de teams wordt gemiddeld beoordeeld met een ruime voldoende. Suggesties ter verbetering zijn: samen op een locatie zitten, compatibele registratiesystemen, vast contactpersoon, duidelijker doelgroep, taakverdeling en overdracht, en vermindering van de werkdruk. Professionals in de wijkteams geven de samenwerking met partijen buiten hen gemiddeld een 6,7 als rapportcijfer. Genoemde knelpunten zijn onder andere weinig afstemming en onbekendheid met elkaar. Externe organisaties geven soortgelijke knelpunten aan in hun samenwerking met de wijkteams en geven de samenwerking gemiddeld een 6,8.

1) Bron: Gemeente Amsterdam – Stichting Alexander . CliëntErvaringsMonitor Zorg voor Jeugd 2015, Amsterdamse jongeren en ouders/verzorgers over hun ervaring met Jeugdhulp. Hoofdstuk 3: Uitkomsten OKT’s. Maart 2016.

Media

Documents