Article

Participatie 2017 - Participatie in de bijstand: Wat leert de wetenschap?

In opdracht van de gemeente Amsterdam is het afgelopen jaar een verkennende studie verricht naar participatie in de bijstand. Wat kunnen de overheid en het maatschappelijk middenveld doen om mensen met een bijstandsuitkering meer deel te laten nemen aan de samenleving, zonder dat betaalde arbeid direct het einddoel is?

De verkenning bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een journalistieke verkenning en een literatuurstudie. In voorliggend rapport wordt verslag gedaan van een (inter)nationaal literatuuronderzoek naar wetenschappelijke inzichten over de participatie van bijstandsontvangers. Onder participatie wordt in dit verband verstaan: diverse vormen van vrijwilligerswerk, beweging (bijv. sport) en andere vormen van „maatschappelijke inspanning‟, en actief burgerschap zoals mantelzorg, bijdrage aan buurtactiviteiten of deelname aan projecten die bijdragen aan gezondheid of ontmoeting.

Dr. Vasco Lub
In opdracht van: St. Actief Burgerschap, Bijzondere Leerstoel Universiteit van Amsterdam
Rotterdam, juni 2017

Bron: https://vascolub.files.wordpress.com/2017/07/participatie-in-de-bijstand_eindrapport_2017_vl.pdf

Media

Documents