Article

Fair Practice Code: De gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector.

Er bestaat een breed gedragen en urgente behoefte aan het vormgeven en in stand houden van een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur hebben in hun rapporten geconcludeerd dat de sector kunst, cultuur en creatieve industrie
weliswaar hoogwaardig en internationaal toonaangevend is, maar dat er ook sprake is van uitholling en van een zorgelijke arbeidsmarkt.

Tijdens bijeenkomsten met betrokkenen zijn in 2017 de eerste aanzetten gegeven tot vormgeving van het begrip Fair Practice en de uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen. Geïnspireerd door vergelijkbare initiatieven in omringende landen en in andere sectoren, werd onderzocht wat de noodzaak is van een eerlijke praktijk en op welke (voor)waarden deze moet worden gegrondvest. Dit vooronderzoek heeft geleid tot vijf gedeelde waarden, die de grondslag vormen voor de gedragscode en die een referentie zijn voor reflectie en evaluatie. De Fair Practice Code werd gelanceerd op 3 oktober 2017 en is in 2018 aangescherpt naar aanleiding van werksessies met werkenden uit de hele culturele en creatieve sector.

Het debat over Fair Practice heeft ook bijgedragen aan de bewustwording bij de politiek dat een herwaardering van de culturele en creatieve sector vorm moet krijgen, zowel in immateriële als materiële zin. De sector heeft verantwoordelijkheid genomen door de handen ineen te slaan en samen een ‘Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017 - 2023’ op te stellen. De Fair Practice Code is een onderdeel daarvan en is bedoeld als handvat voor alle culturele professionals om die dialoog te voeren, om zichtbaar te maken wat er beter kan en daadwerkelijk verbeteringen door te voeren.

Over Fair Practice Code

Kunsten ’92 is de penvoerder van de Fair Practice Code. De code is opgezet vanuit de sector zelf en daarom werken we samen met vele branche-organisaties, boven-sectorale organisaties, zzp’ers, makers en mogelijkmakers, opleidingen, instellingen en subsidiënten. We werken intensief samen met Platform ACCT. Deze organisatie heeft de leiding over diverse fair practice programma’s en regelingen, zoals fairPACCT, PPO en Oog voor Impuls.
Pien van Gemert is vanuit Kunsten ’92 de programmaleider Verdieping, promotie en implementatie van de Fair Practice Code. Dit programma wordt financieel ondersteund door het ministerie van OCW.

Ontwikkeling van de Fair Practice Code

Anne Breure, bestuur Kunsten ‘92, Yvonne Grootenboer, Michelle Schulkens, Jan Zoet, Marianne Versteegh.

Bron: Fair Practice Code

Additional info

Media

Documents