Artikel

Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023

Voor u ligt de ARBEIDSMARKTAGENDA CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR 2017-2023.*1 Op de agenda staan actiepunten betreffende arbeidsmarktbeleid voor de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda is aanvullend aan het gezamenlijke advies Passie gewaardeerd: Versterking van de
arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC).

Aanleiding

Naar aanleiding van het rapport Verkenning arbeidsmarkt culturele sector (2016) van de SER en de RvC, waarin wordt geconcludeerd ‘dat de arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de culturele sector zorgelijk is’, heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in haar Kamerbrief Verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars (2016) aangekondigd de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector structureel te willen verbeteren.

Eén van die maatregelen is het verzoek aan Kunsten ’92 om met de sector in een sociale dialoog tot een sector-brede en discipline-overstijgende arbeidsmarktagenda te komen: “Omdat er, met het oog op de grote diversiteit in de sector, behoefte is aan een discipline-overstijgende oplossing, vraag ik Kunsten ’92 om vanuit een onafhankelijke positie het initiatief te nemen om werkgevers, vakbonden, beroepsgroepen en andere partners uit de creatieve en culturele sector daarbij te betrekken.”

Wat is de missie van de agenda?

Uitvoering van de agenda verbetert de arbeidsmarktpositie van werkenden2 in de culturele en creatieve sector en levert zo een bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland.

Voortzetting van het werk van de SER en de Raad voor Cultuur

In de Verkenning arbeidsmarkt culturele sector (2016) hebben de SER en de RvC vastgesteld dat de arbeidspositie van veel mensen in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is. Zo zijn veel banen verdwenen en de inkomens laag. Vaak hebben mensen een beperkte toegang tot essentiële voorzieningen zoals scholing, verzekeringen en pensioen. Toch werken mensen in de culturele en creatieve sector altijd door, ook als ze weinig geld verdienen. Dat maakt hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “De culturele sector is een bijzondere sector en kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom nu in actie komen, waar nodig samen met de overheid.”

Om wie gaat het?

De agenda richt zich op en richt zich tot alle werkenden in de gehele (gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde) culturele en creatieve sector in Nederland.
De agenda betrekt de (georganiseerde) werkgevers, werknemers en zelfstandigen, de creatieve professionals3, de brancheorganisaties en individuele instellingen, de (kunstvak) opleidingen, sponsors, private- en publieke fondsen, landelijke-, regionale- én lokale overheid, Kunsten ’92, de bovensectorale werkgevers- en werknemersorganisaties, adviesorganen en relevante uitvoeringsorganisaties alsmede onderzoeksinstellingen.

 

Colofon

  • Uitgave: Kunsten ’92
  • Tekst: Werkgroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector. Eindredactie: Erik Akkermans (Voorzitter werkgroep), Jorn Matena (Bureau &MAES) en Marianne Versteegh (Kunsten ’92). Tekstredactie Heleen Alberdingk Thijm
  • Grafisch ontwerp: Thijs Verbeek
  • Handschrift: Yuri Veerman

Bron: Platform ACCT

 

Media

Documenten