Article

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: Kennisdocument

De banenafspraak in een notendop zoals deze zich vanaf het originele sociale akkoord uit 2013 tussen het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) heeft ontwikkeld. Het document bestaat uit de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling en beantwoordt veelgestelde vragen.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en
werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een
arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari
2013). 100.000 banen in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 banen bij de
overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk
niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de
aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden.
De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (vanaf nu: de Wet banenafspraak) regelt een aantal
belangrijke zaken die werkgevers nodig hebben om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen
en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel
van de afspraak uit het sociaal akkoord is de quotumregeling. De quotumregeling kan ingaan als het
aantal banen van de banenafspraak niet wordt gehaald. De wet regelt ook een aantal zaken voor de
situatie wanneer deze quotumregeling geactiveerd is.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
070 333 4444

Image credits

Header image: netto-arbeidsparticipatie.jpg

Media

Documents