Article

Verkenning partnerschap werkgevers en WSP

Doel en onderzoeksvragen
Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op hoe werkgevers aankijken tegen het bieden van een plek aan WW--, Wajong en/of bijstandsgerechtigden en in hoeverre zij daar in (willen) samenwerking met WSP. Ook wordt gekeken naar verschillen tussen type bedrijven daarin.

Methode en werkwijze
Het onderzoek is in drie stappen uitgevoerd:
1. Kort literatuuronderzoek naar de redenen van werkgevers om wel/geen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en factoren die hierop van invloed zijn;
2. Kwantitatief deel: telefonische enquête onder werkgevers in de regio Groot
Amsterdam;
3. Kwalitatief deel: (telefonische) vervolginterviews met werkgevers in de regio.

In opdracht van: WPI

Projectnummer: 19115

Auteur:
Ellen Lindeman
m.m.v. Hetty van Kempen, Lotje Cohen, Laure Michon, Idske de Jong, Anne Huijzer & Amanda Beinema
Marc Roescher (literatuurverkenning)

Bezoekadres: Weesperstraat 113 117
Telefoon 020 251 333
Postbus 658, 1000 AR Amsterdam
data.amsterdam.nl

e.lindeman@amsterdam.nl

Image credits

Header image: werk.PNG

Media

Documents