Article

Nut en noodzaak buurtkranten

18% van alle Amsterdammers leest wel eens een buurtkrant. Dat blijkt uit het onderzoek naar buurtkranten dat OIS deed voor de stadsdelen Oost, Centrum, Zuidoost en Noord op basis van de Burgermonitor (2017).

Deze stadsdelen willen graag weten wie de buurtkrant leest en waarom; voelen mensen zich meer verbonden door het lezen van de buurtkrant en wat zouden ze missen als de buurtkrant niet meer zou bestaan? Het aandeel buurtkrantlezers verschilt sterk per leeftijdscategorie. Zo geeft bijna een derde van de 55-plussers aan wel eens een buurtkrant te lezen; van de 16-29 jarigen is dit slechts 6%.

Achtergrondkenmerken lezers buurt- en wijkkranten, 2017 (procenten)

2019_buurtkrant_1.png

Verschuiving van krant naar online

Nieuwssites en -apps worden een steeds belangrijkere bron van nieuws. Bijna alle respondenten van 16-29 jaar bekijken wel eens een nieuwssite of -app, maar ook onder 55-plussers is dit aandeel ruim driekwart. Vooral hoogopgeleiden volgen het nieuws vaak online. Daarnaast komt naar voren dat ruim een derde van de Amsterdammers sociale media gebruikt om op de hoogte te blijven van nieuws in het algemeen en 16% gebruikt het om op de hoogte te blijven van zaken in de stad of hun stadsdeel.

Vooral 55-plussers geven de voorkeur aan huis-aan-huisbladen

Een derde van de respondenten geeft aan dat zij het liefst geïnformeerd zouden willen worden over zaken in de stad via huis-aan-huisbladen (vooral 55-plussers). Een veel groter aandeel van de Amsterdammers geeft de voorkeur aan bewonersbrieven om geïnformeerd te worden over zaken in de stad (51%). Verder valt op dat de voorkeur voor digitale informatiebronnen sterk is toegenomen. Jongere Amsterdammers geven vaker de voorkeur aan digitale informatiebronnen dan oudere Amsterdammers.

Buurtkrantlezers voelen zich meer verbonden met de buurt

Amsterdammers die buurtkranten lezen voelen zich iets meer verbonden met de buurt dan Amsterdammers die ze niet lezen. Toch hoeft dit niet te betekenen dat dit komt door het lezen van buurtkranten. Vermoedelijk spelen ook andere factoren hier een belangrijke rol.

Media

Documents