Collection (15)

Onderwijs (Afdeling gemeente Amsterdam)

Onderzoek in opdracht van of in samenwerking met gemeente Amsterdam

Deze collectie bevat onderzoek naar de ontwikkeling van het Amsterdamse onderwijsbeleid in opdracht van of in samenwerking met afdeling Onderwijs van gemeente Amsterdam. Onderzoeken van de afdeling Onderwijs van gemeente Amsterdam zijn in deelcollecties gerubriceerd naar onderwijssector, van voorschoolse educatie tot middelbaar beroepsonderwijs, en rondom wettelijke taken en bestuurlijke prioriteiten.

De ambitie van het Amsterdamse onderwijsbeleid is dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. En dat goed onderwijs en goede kinderopvang voor iedere jeugdige toegankelijk is, ongeacht hun achtergrond. Het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs heeft topprioriteit.

More information

Om de belangrijkste ambitie ten aanzien van gelijke kansen waar te maken investeert de gemeente op drie niveaus in het Amsterdamse onderwijs, van voorschool tot middelbaar beroepsonderwijs:

 • Een goed basisaanbod, waar alle leerlingen op mogen rekenen: kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs in prettige gebouwen.
 • Een Amsterdams aanbod, waarmee we de rijkdom van de stad benutten voor alle leerlingen: voorbereiding op samen leven in de grote stad.
 • Een specifiek aanbod, dat ervoor zorgt dat leerlingen die dat het hardste nodig hebben, gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen: kindgerichte inzet gedurende de hele schoolloopbaan.

Onderzoeken van de afdeling Onderwijs van gemeente Amsterdam zijn gerubriceerd in twee collecties:

 1. Naar onderwijssector:
  • Voor- en vroegschoolse educatie, voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar
  • Primair onderwijs, funderend onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar
  • Speciaal onderwijs, funderend onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die specialistische ondersteuning nodig hebben die het regulier onderwijs niet kan bieden
  • Voortgezet onderwijs, funderend onderwijs voor jeugdigen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 17 jaar
  • Middelbaar beroepsonderwijs, beroepsonderwijs voor jeugdigen in de leeftijd van 16 tot ongeveer 22 jaar
 2. Thematisch, rondom wettelijke taken en bestuurlijke prioriteiten: 
  • Kinderopvang, waaronder wettelijke taken zoals toezicht en handhaving kinderopvang, toegang kinderopvang vanwege sociaal-medische indicatie, regie op aanbod en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie, en regie op plaatsing en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie.
  • Huisvesting, waaronder de wettelijke taken beschikbaar stellen en ontwikkelen van accommodaties voor scholen primair, speciaal en voortgezet onderwijs en de beleidsactiviteit gezonde scholen.
  • Kwetsbare jeugdigen, waaronder wettelijke taken toezicht en handhaving Leerplichtwet, regionale meld- en coördinatiefunctie voorkomen en tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast ook bestuurlijke prioriteiten en beleidsactiviteiten zoals preventieve interventie, kwetsbare jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
  • Rijke schooldag, waaronder bestuurlijke prioriteiten en beleidsactiviteiten zoals schooltuinen, natuureducatie, cultuureducatie, aansluiting beleid jeugd-armoede-onderwijs.
  • Inclusiviteit en diversiteit, waaronder de wettelijke taken leerlingenvervoer en op overeenstemming gerichte overleggen passend onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast ook beleidsactiviteiten zoals nieuwkomersonderwijs.
  • Kansengelijkheid, waaronder wettelijke taken zoals onderwijsachterstandenbeleid en daarnaast bestuurlijke prioriteiten en beleidsactiviteiten zoals zichtbaar maken en verkleinen verschillen in onderwijskwaliteit tussen (groepen) scholen.
  • Personeelstekorten in kinderopvang en onderwijs.
  • Schoolveiligheid

Additional info

Image credits

Header image: "Onderwijs | Titel: School" Fotograaf: Edwin van Eis via fotobank.amsterdam.nl

Sort on: