Article

De Amsterdamse Ijmeerscheg

De IJmeerscheg bestaat uit het Markermeer en het IJmeer. Hier vind je stranden, wandelroutes en bootjesmensen. De ideale plek om lekker op en aan het water recreëren. De meren verbinden belangrijke watergebieden in ons land en zijn als zoetwatergebieden van levensbelang voor overwinterende vogels. De IJmeerscheg heeft een rijke historie: de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met het water en de bestaande waterroutes, zoals de Zuiderzee, die bijvoorbeeld een belangrijke handelsroute was. Sinds de bouw van de Afsluitdijk en de Houtribdijk is de IJmeerscheg een zoetwatergebied geworden, vanwaar je met je boot vanaf Amsterdam zo op het Markermeer bent.

De Ijmeerscheg

Scheg onder druk

De grootste bedreiging voor de IJmeerscheg is de slibvorming, die de waterkwaliteit nadelig beïnvloedt. Slib werd meestal op een natuurlijke manier afgevoerd door de wind en de getijden van de Zuiderzee. Met de kunstmatige aanleg van de dijken blijft het slib nu in het water, zodat het Markermeer troebel wordt. Hierdoor wordt het minder aantrekkelijk als leefgebied voor verschillende vissen en waterplanten. Er zijn door de jaren heen verschillende projecten opgestart om dit slibprobleem op te lossen, bijvoorbeeld door onderwaterdammen of nieuwe oeverzones te creëren met waterplanten. Toch is een definitieve oplossing nog niet gevonden.

In een notendop

  • Het landschap
    Een zoetwatergebied met stranden en wandelroutes. Het is een belangrijk rustgebied voor vogels.
  • Bijzondere dieren/natuur
    Vogels: oeverzwaluw, nijlgans, slechtvalk, rouwkwikstaart. Oever- en waterplanten: de zwanebloem en dotterbloem.
  • Het belang van de scheg
    De IJmeerscheg zorgt voor leefbaarheid in de breedste zin van het woord. De scheg kan bijdragen aan de klimaatopgave, want het water zorgt voor verkoeling in de zomer en voor verwarming in de winter.

Nieuwe visie

Versterk de beleveniswaarde van de randen én maak het open water nog aantrekkelijker. Zet in op een zone van tussenland tussen de huidige dijk en het open water. Zo ontstaat een gevarieerd waterlandschap dat fungeert als gedeelde vrijstaat maar ook als regulator voor het ecosysteem. De kraamkamer voor het waterleven.

Bron: De Amsterdamse Scheggen - De Ijmeerscheg

Image credits

Icon image: Ijmeerscheg