Article

De Amsterdamse Diemerscheg

De Diemerscheg is een groene zone tussen het IJmeer, Amsterdam- Zuidoost en Weesp. Deze scheg wordt als onaantrekkelijk ervaren door de versnippering van het landschap: infrastructuur, industrieterreinen, sportparken en paardenweiden wisselen elkaar af. Daarom heeft deze scheg geen duidelijke identiteit. Maar tussen al die stedelijke invloeden liggen een prachtig landschappen verborgen. Zo vormen het Flevopark en het Gaasperpark een belangrijke schakel voor de biodiversiteit en zijn er nog prachtige oude veenlandschappen met historische stroompjes en trekvaarten, boerderijen en buitenplaatsen langs de Vecht. In dit versnipperde gebied bevindt zich een bijzondere ecologie: zo bevinden zich hier veel trekvogels en zelfs slangen op door infrastructuur onbereikbare plekken. Het is een complex landschap, maar voor wie zich laat uitdagen, des te interessanter!

De diemerscheg

De Diemerscheg heeft een bijzondere ecologische kwaliteit: het vormt de landschappelijke overgang tussen het IJsselmeer, hoger gelegen zandgronden en de wetlands op de lage veengronden van het Groene Hart. Hier is de Diemerscheg onderdeel van een belangrijke vliegroute voor vogels die van Scandinavië naar Zuid-Afrika vliegen (East Atlantic Flyway). Op de overgangen tussen land en water in dit gebied broeden, nesten en voeden trekvogels zich. De scheg heeft ook recreatieve functies: er zijn verschillende groene routes voor wandelaars en fietsers, er zijn volkstuinen én er vinden evenementen plaats. 

De Diemerscheg heeft een bijzondere ecologische kwaliteit: het vormt de landschappelijke overgang tussen het IJsselmeer en de hogere gelegen zandgronden van het Groene Hart. Hierdoor is de Diemerscheg een belangrijke vliegroute voor vogels die van Scandinavië naar Zuid Afrika vliegen. Doordat deze vogels de overgangen tussen land en water opzoeken, zorgen zij voor een rijke biodiversiteit. In deze scheg wordt veel aan natuurbehoud gewerkt: voornamelijk als broed- en voedselgebied voor water- en moerasvogels. Deze scheg heeft ook recreatieve functies: er zijn verschillende groene routes voor wandelaars en fietsers, er zijn volkstuinen én er vinden evenementen plaats. 

Scheg onder druk

Veel functies zoeken een plek in dit gebied. De belangrijkste druk komt van de woningbouwopgave in de Bloemendalerpolder.

In een notendop

  • Het Landschap
    Landschapskamers versneden door grootschalige infrastructuur met daarin paardenweiden, veenweide, bedrijventerreinen en natuurgebieden als het Diemerbos.
  • Bijzondere dieren
    Bijzondere ecologie: slangen en andere bijzondere diersoorten in de groenstroken tussen snelwegen en spoorlijnen.
  • Het belang van de scheg
    De Diemerscheg is met het IJmeer een belangrijke schakel in een vliegroute voor vogels naar het zuiden. De scheg is belangrijk als recreatiegebied en voor natuurbehoud.

Nieuwe visie

Nu de Scheg op het punt staat om volgebouwd te worden met laagbouw woonwijken is dit het laatste moment om de dialoog over de betekenis van de scheg te voeren. Dat doen we door middel van twee toekomstscenario’s. Een echte duurzame stedelijkheid waarin de woningbouw- en mobilteitsopgave voor de hele metropoolregio tot 2050 oplost. Of een robuust natuurlandschap van broekbossen, veenbossen en wetlands dat een nieuwe impuls geeft aan biodiversiteit, recreatie en economie.

Bron: De Amsterdamse Scheggen - De Diemerscheg

Image credits

Icon image: Diemerscheg