Article

Diversiteit in de gemeenteraad

Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond 1986-2018

In 1985 werd het lokaal kiesrecht uitgebreid naar ingezetenen met een niet-Nederlandse nationaliteit. De regering beoogde daarmee de emancipatie van migrantengroepen te bevorderen. Wat zijn de ervaringen geweest van raadsleden met een migratieachtergrond bij hun toegang tot en deelname aan de lokale politiek, hun relatie met hun achterban en de invloed die ze hebben gehad op de emancipatie van migrantengroepen? En welke lessen kunnen hieruit worden getrokken? Dit zijn de hoofdvragen die deze publicatie beantwoordt.

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er een grote kennislacune is wat betreft recente
ontwikkelingen en meer geïnvesteerd dient te worden in kennis van en onderzoek naar diversiteit in
de politiek. Voortbouwend op ons onderzoek is meer onderzoek nodig naar ervaringen van recente
raadsleden met een migratieachtergrond. Ook is onderzoek nodig naar hun kansen en obstakels bij
hun verdere politieke carrière, inclusief doorstroming naar benoemde functies in het openbaar
bestuur. Daarnaast is het van belang weer data bij te gaan houden over de benutting van lokaal
kiesrecht door mensen met een migratieachtergrond, om te kunnen monitoren of ze hun
achterstanden ook op dit terrein inlopen. Zonder dergelijke kennis is het niet goed mogelijk de
problemen en oorzaken van hun ondervertegenwoordiging goed te benoemen en naar oplossingen
te zoeken. Meer in het algemeen zou een kennisagenda rond politieke participatie en diversiteit voor
de komende jaren moeten worden opgesteld. Systematisch onderzoek en structurele
kennisvergaring aangaande de politieke participatie van migrantengroepen kan ervoor zorgen dat
overheden daar beter rekening mee kunnen houden en tijdig op in kunnen spelen.

 

Auteurs: Alfons Fermin - Zeki Arslan - Peter Zwaga

Bron: fermin onderzoek en advies

Additional info

Media

Documents