Article

Staat van Duurzaam Amsterdam

De monitor Staat van Duurzaam Amsterdam rapporteert over de uitvoering van de Agenda Duurzaam Amsterdam (op 11 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld). De Staat van Duurzaam Amsterdam gaat in op de vijf transitiepaden van de Agenda: duurzame energie, schone lucht, circulaire economie, klimaatbestendige stad en gemeente duurzaam. Per thema rapporteren we over de activiteiten die zijn ondernomen, de voortgang, de rol van de gemeente, en de prognose van resultaten en wat de gemeente moet doen (het handelingsperspectief) om de doelen te behalen. Behalve deze vijf thema’s gaan we ook in op wat de gemeente heeft gedaan om belemmerende regels aan te passen ("Slim omgaan met regels"). Ten slotte rapporteren we over de financiële instrumenten die we inzetten om investeringen in duurzaamheid te stimuleren en over de resultaten die we daarmee hebben behaald.

Reflectie op de monitoring:
De Staat van Duurzaam Amsterdam is een op zichzelf staand statisch document dat jaarlijks is opgesteld, met voornamelijk kwantitatieve indicatoren. De ambitie van het college is om de regie te nemen om een trendbreuk te realiseren, de energietransitie op gang te brengen. De huidige indicatoren zijn vooral kwantitatief van aard en doen geen recht aan de dynamiek van het transitieproces en het gewenste inzicht in het proces (waar staan we). Er is behoefte aan inzicht in de voortgang van de transitie, in welke fase is de transitie beland. Hiervoor zijn aanvullende, nieuwe en andersoortige doelen met bijbehorende indicatoren nodig. Bij de ontwikkeling van een nieuwe monitor worden de volgende aandachtspunten meegenomen:

- Ontwikkel indicatoren die het op gang brengen van de transitie in beeld brengen, de maatschappelijke en sociale factoren van de transitie inzichtelijk maken en die goed aansluiten bij de doelen. De huidige monitor is vooral gericht op eindresultaten. Inzicht in de verschillende fases van projecten en processen is wenselijk om de transitie in beeld te krijgen
- Zorg voor inzicht in informatie en de stand van zaken op meerdere momenten en voor partijen in de stad.
- Sluit aan bij de planning en controlcyclus en bij monitoringsinstrumenten van andere partijen (bijvoorbeeld rijksoverheid, netbeheerders).

Vervolg
De monitor wordt onderdeel van het Programma Amsterdam Klimaatneutraal 2050 en wordt opgenomen in de Routekaart.

All rights reserved

Image credits

Icon image: DZA.PNG

Media

Documents