Article

Netwerk Kennissteden Nederland

Het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN) is in 2009 ontstaan uit de steden en universiteiten van Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen en Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting.

Het NKN is de netwerkorganisatie die alle kennissteden, koepels en ministeries verbindt. Het netwerk zet in op versterking van de kennis- en innovatiekracht van Nederland als kennisland, om zo bij te dragen aan inzicht en aanpak van maatschappelijke opgaven. Burgemeester Van Bijsterveldt van Delft is voorzitter van het netwerk en heeft daarmee de voorzittersrol overgenomen van burgemeester Lenferink van Leiden. Hieronder kunt u meer lezen over de rol van het NKN in het tot stand komen van de City Deal Kennis Maken.


NKN initieert City Deal Kennis Maken

Op 2 februari 2017 tekenen de leden van het netwerk en de deelnemende steden en instellingen en de ministers van Onderwijs en Binnenlandse Zaken de City Deal ‘Kennis Maken’. Deze City Deal beoogt vergaande samenwerking van kennisinstellingen en gemeentes om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Samen gaan zij zorgen voor een rijke leeromgeving voor studenten en voor meer evidence-based stedelijk beleid. U leest het volledige persbericht [HIER].

Position papers van het NKN

In april 2015 schreef het NKN het Position Paper 'Kracht van Kennis', aan Agenda Stad. Hierin presenteerden zij hun bijdrage voor de nationale Agenda Stad op o.a. de domeinen hoger onderwijs en onderzoek en regionale en internationale samenwerking. De samenwerking op nationaal niveau wordt hierin opgezocht.

In september 2020 presenteerde het NKN het Position Paper 'De impact van kennis' met daarin een herijking van het netwerk. Dit o.a. ter borging van de City Deal Kennis Maken. Naast de hierboven genoemde kernambitie richt het NKN zich de komende periode op de volgende drie thematische vraagstukken:

  • Maatschappelijke impact van kennis vergroten
  • Kennisintensieve ecosystemen versterken
  • Stedelijke randvoorwaarden naar een hoger niveau brengen

Het netwerk vormt allianties op deze thema’s. Iedere alliantie wordt aangejaagd door een bestuurlijk trekker,  een wethouder van een kennisstad die dagelijks leiding geeft aan het onderwerp. Vanuit een één-overheidsgedachte is het Rijk betrokken als belangrijke samenwerkingspartner, ambassadeur en adviseur. In het bijzonder de departementen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn actieve samenwerkingspartners. Bron: VSNU

Additional info

Image credits

Icon image: logo Netwerk Kennissteden