Article

Scenariostudie bevolkingsontwikkeling en woningbehoefte

De Amsterdamse bevolking groeit en de stad faciliteert de groei door woningen bij te bouwen met een ambitie van 7500 woningen per jaar tot 2025. Om te weten wat voor woningen gebouwd moeten worden, is het goed te weten met welke kwalitatieve ontwikkeling van de bevolking rekening moet worden gehouden (naast de kwantitatieve). In 2014 zijn scenariostudies verricht naar de kwalitatieve bevolkingsontwikkeling en zijn deze vertaald naar woonwensen. Gezien recente nieuwe demografische inzichten (toegenomen vertrek gezinnen uit de stad, toenemende internationale migratie) en de hoge bouwambities is het goed in 2020 deze scenario’s te herijken. Dit dient als input voor de Omgevingsvisie.

Op basis van de nieuwe OIS prognose en de scenario’s van de Economic Board zal eerst een kwantitatieve berekening van de woningbehoefte worden gemaakt en vervolgens een kwalitatieve, o.a. met behulp van WIA gegevens. De scenariostudie zal deze keer nog verder uitgewerkt worden naar stadsdeel- en/of gebiedsniveau. Dit gebeurt door R&D en OIS i.s.m. EZ, G&O en Wonen. In vervolgverband zal er mogelijk verder samengewerkt worden met het MRA bureau en de Provincies Noord-Holland en Flevoland voor een verbreding van de scenariostudie naar de MRA in het kader van de MRA agenda, actie 1.1. Afstemming woningbouw.

All rights reserved

Image credits

Icon image: scenariostudie kwalitatieve bevolkingsontwikkeling en woningbehoefte