Article

Sociale basis

inwonersonderzoek Zuidoost: Jessica Greven

Weten bewoners van Zuidoost bij welke organisaties ze hulp kunnen vragen of krijgen als ze tegen problemen aanlopen op divers gebied? Waar kunnen ze terecht als ze zich zorgen maken of hulp kunnen gebruiken bij het opvoeden van (klein)kinderen?

Van 25 september tot 23 oktober 2023 heeft Onderzoek en Statistiek op verzoek van stadsdeel
Zuidoost een online onderzoek uitgevoerd onder bewoners van het stadsdeel. Er deden 1.836
bewoners aan het onderzoek mee.
Het stadsdeel legde over veel verschillende onderwerpen vragen voor. Per thema is er een apart
rapport. Dit rapport gaat over het thema Sociale Basis.

 • Ruim drie kwart van de respondenten weet waar ze hulp kunnen krijgen als ze
  gezondheidsproblemen hebben (77%), bijna een kwart weet dat niet. Zes van de tien
  stadsdeelbewoners weten waar ze hulp kunnen krijgen als er problemen zijn met de woning
  (59%). Ruim de helft weet tot wie ze zich kunnen wenden als het op straat onveilig is of als er
  sprake is van overlast op straat, zoals bijvoorbeeld bij vervuiling of geluidsoverlast. Minder
  dan de helft van de bewoners weet waar ze terecht kunnen bij juridische problemen, bij een
  burenruzie of met financiële problemen. Een flink deel van de respondenten weet dat niet.
 • In het algemeen geldt dat bewoners die anderstalig zijn of die de vragenlijst in het Engels of
  Spaans hebben ingevuld minder goed weten waar ze terecht kunnen voor hulp of informatie.
  Dat geldt tevens voor bewoners die een ‘ander’ huishouden voeren met uitsluitend
  volwassenen, bewoners uit Bijlmer-West en Bijlmer-Centrum, bewoners met een korte
  woonduur (korter dan 4 jaar), en bewoners die tot de jongste leeftijdsgroep (tot 30 jaar)
  behoren.

 

Figuur 1 Ik weet waar ik terecht kan …? (n=1836, procenten)

Ik weet waar ik terecht kan … sociale basis

bron: O&S


 • Van de 688 mensen die (wel eens) de zorg voor kinderen hebben weet 62% waar ze terecht
  kunnen als ze hulp nodig hebben bij het opvoeden van (klein)kinderen, bijna vier van de tien
  mensen weten dat niet.
 • Ook hier geldt dat bewoners die de vragenlijst in het Engels of Spaans hebben ingevuld of die
  anderstalig zijn minder vaak weten waar ze terecht kunnen bij opvoedproblemen. Datzelfde
  geldt voor jongeren en ouderen en mensen die in hun huishouden zelf geen kinderen hebben.
 • Als mensen zich zorgen (zouden) maken over de invloed van jeugdbendes op (klein)kinderen
  weten zeven van de tien niet waar ze hulp kunnen krijgen of tot wie ze zich kunnen wenden in
  Zuidoost.


Figuur 2 Ik weet waar ik terecht kan …? (n=688, procenten)

k weet waar ik terecht kan …? sociale basis

bron: O&S

Additional info

Image credits

Header image: Zuidoost

Icon image: Zuidoost