Artikel

Bodeminformatiebehoefte voor de Metropoolregio Amsterdam

Bodeminformatie voor vraagstukken in en om de stad

In en om steden wordt de bodem intensief gebruikt. De stadsbodem draaft kabels en leidingen, woningen en andere infrastructuur. De bodem wordt ook gebruikt voor groenvoorzieningen, recreatieplekken en voedselteelt in stedelijk gebied. Organisaties die de bodem in de stad inrichten en beheren hebben behoefte aan informatie over hoe de bodem in stedelijke gebied functioneert voor deze vormen van gebruik, zeker nu de stadsinrichting moet worden aangepast aan het veranderende klimaat.

De bodem in de stad heeft verschillende functies: gebouwen, kabels en leidingen dragen, leefruimte bieden aan stadsgroen, stadslandbouw en ecologische habitats, opvangen van verontreinigingen en neerslag. Een bodem die goed functioneert kan een aantal van deze functies tegelijkertijd uitvoeren.

De Metropoolregio Amsterdam is een intensief gebruikt stedelijk gebied. De leefomgeving in dit gebied heeft problemen die deels te maken hebben met het niet optimaal functioneren van de bodem. Voorbeelden zijn een afnemende kwaliteit van stadsgroen en parken, bodemdaling die schade toebrengt aan gebouwen, bruggen, kaden en wegen, en wateroverlast na hevige regenbuien.

Overheden en grondeigenaren hebben informatie nodig over kenmerken van de bodem die aangeven hoe deze functioneert voor verschillende doeleinden. Deze informatiebehoefte wordt versterkt door de noodzaak om steden aan te passen aan klimaatverandering en door een toenemende vraag naar de mogelijkheid om lokaal voedselgewassen te kunnen telen in en nabij de stad. Om de informatiebehoefte in beeld te brengen, werden interviews gehouden met medewerkers van beheersorganisaties van gebouwen, infrastructurele werken en stadsgroen en met grondeigenaren in Amsterdam en Almere. De respondenten noemden ruim zestig vraagstukken en vijftig kenmerken gerelateerd aan de bodem die relevant waren voor hun werk.

Het in dit rapport gepresenteerde werk is onderdeel van het project ‘Healthy Soils for the Amsterdam Metropole (HS4AMS)’. Doel van dit project is om een flexibel systeem van meetbare bodemkenmerken te ontwikkelen om te beoordelen of bodems in de stad geschikt zijn voor verschillende soorten gebruik (bijvoorbeeld als park, stadsgroen of voedseltuin). Het systeem is ook bedoeld om advies voor maatregelen te geven specifiek voor het gewenste bodemgebruik, op basis van de gemeten bodemkenmerken. Het HS4AMS-project is een opdracht van de Flevocampus (gemeente Almere) en het AMS Institute (looptijd 2018-2021) en wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en Aeres Hogeschool.

Bron: Verzandvoort, S., van Tol-Leenders, D., Römkens, P., Mol, G., & van den Elsen, E. (2020). Bodeminformatiebehoefte voor de Metropoolregio Amsterdam: Bodeminformatie voor vraagstukken in en om de stad. (Wageningen Environmental Research rapport; No. 2982). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/513443

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay: bodem

Media

Documenten