Article

Communicatie-onderzoek Uitstootvrij

Samenvatting

Amsterdammers zijn redelijk bekend met het streven van de gemeente Amsterdam naar uitstootvrij verkeer in 2030 en met de voordelen daarvan voor het klimaat en de gezondheid van de bewoners. Minder bekend zijn de maatregelen zelf. De noodzaak van de maatregel wordt door velen ingezien, maar over de praktische uitvoering bestaat enige twijfel. De belangrijkste voorzieningen voor Amsterdammers om goed voorbereid te kunnen zijn op een uitstootvrije stad zijn goedkoper en beter openbaar vervoer. Dit en meer blijkt uit een kwantitatief onderzoek dat begin 2023 is uitgevoerd onder Amsterdammers.

Uitkomsten

Kennis en houding
Men is redelijk bekend met de gezondheidsrisico’s maar minder met de maatregelen zelf. 39% is bekend met de maatregel om alle fossiele vervoermiddelen te weren uit Amsterdam in 2030 en 29% om fossiele brom-/snorfietsen te weren in 2025. Bijna de helft (41% en 47% resp.) is hier (zeer) positief over. Belangrijke redenen hiervoor zijn milieu en gezondheid. Ook denkt bijna de helft dat de maatregel in (zeer) grote mate effect zal hebben (46%). Circa 70% kent de gezondheidsrisico’s van een slechte luchtkwaliteit (ongeveer) en een derde (35%) maakt zich hier (heel) veel zorgen over.


Triggers en barrières
De belangrijkste voordelen van de maatregel zijn klimaat (40%) en gezondheid (39%), belangrijke nadelen zijn de kosten van elektrische auto’s (41%) en het openbaar vervoer (16%). Circa de helft wil binnen drie jaar de huidige auto vervangen. Van degenen die vervanging overwegen, geeft 50% aan te kiezen voor een elektrische of hybride auto; 31% kiest benzine. Goedkoper (48%) en beter (41%) openbaar vervoer en betaalbare elektrische vervoermiddelen (31%) vindt men de belangrijkste voorzieningen om goed voorbereid te zijn op de nieuwe maatregel. Wel leeft de perceptie dat ‘schone’ vervoersmiddelen minder praktisch zijn (bijv. weinig laadpunten, beperkte radius).


Segmenten
Het onderzoeksbureau heeft vijf segmenten geïdentificeerd. Hiervan zijn er drie overwegend positief over de nieuwe maatregel, één neutraal en één kritisch. Onder het laatste segment is veel weerstand. Ze maken zich weinig zorgen over de luchtkwaliteit en twijfelen over het nut van de maatregel.


Informatie en communicatie
Men wil vooral geïnformeerd worden over de datum van invoering (39%), over kosten en beschikbare alternatieve uitstootvrije vervoermiddelen (beide 28%) en gevolgen (24%). De gemeentelijke middelen, met de gemeente als afzender, hebben de voorkeur (website: 31%, brief/folder: 28%, digitale nieuwsbrief: 25%).


Aanbevelingen

Informeer over de maatregelen
Vergroot de kennis over (de noodzaak van) de maatregelen om het draagvlak verder te vergroten. Vooral belangrijk is informatie over de datum van invoering, de kosten, beschikbare alternatieve vervoermiddelen en gevolgen.


Gebruik de kanalen van de gemeente Amsterdam

Communiceer met name via eigen kanalen van de gemeente, zoals de website, een brief/folder of een digitale nieuwsbrief. Vul deze middelen eventueel aan met AT5 of huis-aan-huisbladen.

Achtergrond

Aanleiding voor het onderzoek
De gemeente Amsterdam streeft naar uitstootvrij verkeer in 2030. Medio 2023 wordt een brede publiekscampagne gelanceerd om Amsterdammers te informeren over de maatregelen. Het onderzoek, voorafgaand aan de publiekscampagne, had als doel inzicht te krijgen in de bekendheid en houding van de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld brom- en snorfietsers, automobilisten, pleziervaart) ten opzichte van de maatregelen die de gemeente wil gaan nemen. Ook wilde de gemeente graag weten hoe ze de doelgroepen het beste kan informeren, en welke mogelijke barrières en triggers voor alternatieve modaliteiten er voor de verschillende doelgroepen zijn.


Onderzoeksvraag
Op welke wijze kan gemeente Amsterdam (toekomstige) weggebruikers in het algemeen en weggebruikers met een voertuig aangedreven door fossiele brandstoffen, binnen en buiten Amsterdam bereiken en motiveren om (tijdig) maatregelen te nemen zodat in 2025-2030 alle weggebruikers kiezen voor uitstootvrij vervoer?


Opzet van het onderzoek
De populatie bestaat uit bewoners van Amsterdam van 16 jaar of ouder. De netto respons was n=1.051, gewogen naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en opleiding. De dataverzameling, via een kwantitatieve online enquête, liep van 28 december 2022 – 7 januari 2023.


Meer weten?

De eindrapportage bevat nog veel meer informatie over het onderzoek. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met onderzoeksadviseur Lisette Tilma: l.tilma@amsterdam.nl 06 102 50 176.