Article

Statushouders 2015 - De integratie van Statushouders op lokaal niveau

Belemmeringen en oplossingen (eindrapport)

Het doel van deze studie is de lokale knelpunten en oplossingen voor de integratie van statushouders te inventariseren. Hierbij zijn we met name ingegaan op drie domeinen van integratie, te weten huisvesting, werk, en taal- en beroepskwalificerend onderwijs. Zijdelings is ook het thema veiligheid en openbare orde besproken. De informatie is verkregen uit een rondgang langs elf gemeenten. Bovendien is met een aantal vertegenwoordigers van landelijke organisaties en initiatieven gesproken. Het onderzoek is uitgevoerd tussen medio oktober en eind november 2015.

Media

Documents