Article

Communicatie-onderzoek Amsterdam Schone Lucht

Samenvatting

Het merendeel van de Amsterdammers is bekend met het thema luchtkwaliteit, maar slechts 28% staat achter de ambitie van Amsterdam Schone Lucht (ASL). Informatie hierover ontvangen Amsterdammers het liefst via de communicatiekanalen van de gemeente, vooral AT5 springt eruit. De gevolgen van een slechte luchtkwaliteit zijn het minst bekend onder jongeren. Maar: jongeren dragen wel vaker bij aan schone lucht dan middelbaren en ouderen.

Dit zijn de opvallendste uitkomsten van een onderzoek naar kennis, houding en gedrag van Amsterdammers als het gaat om luchtkwaliteit. Het onderzoek is gedaan om de communicatiestrategie voor ASL te verbeteren.

Uitkomsten

Bekendheid
87% van de Amsterdammers is bekend met het thema luchtkwaliteit, 32% kent het actieplan Schone Lucht en 17% is bekend met het doel ervan. Het meest bekend zijn de maatregelen: milieuzone, parkeerplekken met oplaadpunt en de invoering van een zone voor personenauto’s. Het minst bekend zijn de maatregelen rond taxi’s en de voorrang bij het aanvragen van een parkeervergunning voor elektrische auto’s. De gevolgen van een slechte luchtkwaliteit zijn minder bekend bij jongeren tot 34 jaar dan bij middelbaren en ouderen.

Communicatiekanalen
Het liefst ontvangen Amsterdammers informatie over ASL via AT5, landelijke dagbladen en het Parool. Opvallend is dat jongeren de voorkeur geven aan Facebook. Ongeveer een derde zoekt weleens actief naar informatie, bij voorkeur via ‘owned media’ van de gemeente Amsterdam (website, AT5, brief). Een derde van de respondenten wil helemaal geen informatie over ASL.

Houding
Slechts 28% van de Amsterdammers staat achter de ambitie van ASL. Het draagvlak voor de ambitie en de maatregelen is het hoogst onder Amsterdammers die vaak met duurzaamheid bezig zijn. De meest zichtbare en direct ingrijpende maatregelen, zoals de milieuzone, worden het minst gesteund. Minder (direct) ingrijpende maatregelen zoals taxistandplaatsen voor uitstootvrije taxi’s en parkeerplaatsen met oplaadpunt hebben het grootste draagvlak.

Gedrag
Jongeren dragen vaker bij aan schone lucht dan middelbaren en ouderen, onder andere door het gebruik van openbaar vervoer, pakketpunten, P+R en deelvervoer. De meting van toekomstig gedrag (‘gedragsintentie’) laat zien dat jongeren, hoogopgeleiden en Amsterdammers die vaker met duurzaamheid bezig zijn hoger scoren dan ouderen, middelbaren, laag- en middelbaar opgeleiden en Amsterdammers die minder vaak met duurzaamheid bezig zijn.

 

Aanbevelingen

Vergroten kennis, focus op jongeren
Uit het onderzoek volgt het advies om de communicatiestrategie meer te richten op het vergroten van kennis over het thema luchtkwaliteit en het belang ervan. De focus moet liggen op jongeren tot 35 jaar en op alles wat met uitstootvrij te maken heeft (brom, snor, personenauto’s). Bijvoorbeeld via samenwerking met het CBR en loket Burgerzaken (bij halen rijbewijs) en met evenementenorganisaties gericht op jongeren en jongerenorganisaties die zich met duurzaamheid bezighouden.

Aandacht voor Amsterdammers die nog niet bezig zijn met duurzaamheid
De groep die nog níet bezig is met duurzaamheid kan bereikt worden via een gerichte social media/contentstrategie. Volgens de drieslag Touch (bereik de doelgroep), Tell (informeren) en Sell (overtuigen tot gedragsverandering).

En verder

  • Meer en intensiever samenwerken met AT5
  • Samenwerken met economische zaken, om stakeholders bij de opgave te betrekken en publiek-private samenwerking mogelijk te maken
  • De profilering van Amsterdam als koploper meer benadrukken


Achtergrond

Aanleiding voor het onderzoek
De huidige communicatiestrategie is gericht op een breed publiek om het nemen van maatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit te stimuleren en te ondersteunen. De communicatieadviseur van het programma Amsterdam Schone Lucht wil graag inzicht in de effecten van de huidige communicatie-inzet om bij te kunnen sturen waar nodig en zo het effect te verhogen.

Opzet van het onderzoek
In augustus 2020 is kwantitatief onderzoek verricht onder 800 Amsterdammers van 18 jaar en ouder. Na het kwantitatieve onderzoek volgde in september 2020 kwalitatief onderzoek in de vorm van 7 diepte-interviews met stakeholders.

Onderzoeksvragen

  • Is de Amsterdammer bekend met ambities en maatregelen voor schone lucht (kennis)?
  • Wat vindt de Amsterdammer hiervan (houding)?
  • Tot welk gedrag of intentie leidt dit?

Meer weten?

Wil je de volledige onderzoeksrapportage lezen of heb je vragen? Neem dan contact op met de adviseur onderzoek en monitoring bij het Communicatiebureau, Lisette Tilma: l.tilma@amsterdam.nl 06 102 50 176