Article

Hoe kan Artificiële Intelligentie de Provincie Noord-Holland versterken?

Verkenning, randvoorwaarden en perspectief

Het doel van dit rapport is om enerzijds te verkennen waar de provincie Noord-Holland staat met het gebruik van AI-toepassingen binnen haar provinciale opgaven. En om anderzijds een advies te geven over de focus en prioriteitsstelling. Daarnaast worden randvoorwaarden en mogelijke vervolgstappen geïdentificeerd. Dit adviesrapport is een bouwsteen voor de te actualiseren datastrategie van de provincie Noord-Holland.

In dit rapport wordt allereerst ingegaan op de vraag wat AI is (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt verkend waar een aantal belangrijke provinciale opgaven staan in de toepassing van AI (hoofdstuk 3), gevolgd door een beschrijving van de benodigde randvoorwaarden voor succesvolle toepassingen (hoofdstuk 4). Tot slot schetsen we in hoofdstuk 5 de mogelijke vervolgstappen.

Aan de totstandkoming van dit adviesrapport hebben verschillende mensen bijgedragen. Allereerst de
circa 40 opgavenexperts die deelgenomen hebben aan de werksessies. Daarnaast de AIklankbordleden (mevr. Noor Bouwens, dhr. Marcel Sukel, dhr. Aik van Emmeren en mevr. Marcia
Spijkerman – Agatz) die feedback en suggesties deden tijdens de klankbordsessies. En tot slot de AIervaringsdeskundigen: dhr. Chris de Veer, dhr. Frans Feldberg, dhr. Jasja Dekker en mevr. Pallas
Agterberg die hun kennis en ervaring deelden in separate interviews. In het bijzonder willen we ook
de opdrachtgevers Paul Strijp en Kasper de Rooij bedanken voor de inhoudelijke en procesmatige
bijdragen.

Image credits

Header image: CWI screen.jpeg

Media

Documents