Article

Klaar voor de start?!

Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie

In dit onderzoek is het delict gedrag na ontslag uit detentie van een groep van ongeveer 200 Amsterdamse ex-gedetineerden bestudeerd. De incidentie van delicten is geschat en er is gezocht naar determinanten van recidive. Het doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan het terugdringen van recidive door aanknopingspunten te vinden voor een betere aansluiting van subgroepen ex-gedetineerden met verschillende vormen van aanbod.

De onderzochte groep heeft in 2010 als respondent deelgenomen aan een onderzoek naar het voorkomen van sociale en medische problematiek onder gedetineerden. Daarbij is ook de aanwezigheid van hulp en zorg en de invloed van een detentieperiode daarop onderzocht. Inmiddels is ongeveer vijf jaar verstreken sinds hun ontslag uit detentie in 2010. Over deze periode zijn alle door de politie Amsterdam-Amstelland geregistreerde incidenten opgevraagd.

Zo kon het voorkomen van recidive worden geschat en kon worden gezocht naar determinanten van recidive. Een focus is gelegd op misdrijven, High Impact Crimes (HIC) en de snelheid van recidive.

Verwacht werd dat nieuwe detentieperiodes van invloed zijn op het totaal aantal gepleegde delicten binnen een vastgelegde tijdsperiode. Daarom is rekening gehouden met hoeveel tijd ex-gedetineerden in deze vijf jaar na ontslag uit detentie in totaal in vrijheid, en dus ook opnieuw in detentie, hebben doorgebracht.

Auteurs: Menno Segeren, Matty de Wit

Bron: website G4-USER

Media

Documents