Article

Trendanalyse Stedelijke verdichting en veiligheid

In de strategische agenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ‘Samenwerken aan Recht en Veiligheid’ zijn de veiligheidsopgaven opgenomen waarmee JenV en de steden de komende jaren worden geconfronteerd. Een van de opgaven is veiligheid in relatie tot stedelijke verdichting en wat dit betekent voor de inrichting van de openbare ruimte en wijkontwikkeling. Platform31 voerde een beknopte trendanalyse uit met inzichten en handelingsperspectieven die als bouwstenen kunnen dienen voor de strategische overleggen tussen het ministerie en de steden.

Deze trendanalyse schetst de verschillende wijzen waarop de bevolkingsontwikkeling, de kenmerken van de gebouwde omgeving, de behoefte aan woningen, de economische ontwikkeling, het belang, de rol en functie van de openbare ruimte en de trends in verkeer, vervoer en mobiliteit de stedelijke verdichting en veiligheid beïnvloeden. Vervolgens gaan we in op handelingsperspectieven op onderdelen die bijdragen aan leefbare, aantrekkelijke en veilige steden, namelijk:

  • stedenbouw
  • publieke ruimte
  • sociale cohesie
  • lokale economie

Door deze vier perspectieven te verbinden met elkaar ontstaat ‘integrale veiligheid’ in de stad.

Vraagstukken minder wicked

Uit de trendanalyse blijkt dat de vraagstukken rond stedelijke verdichting en veiligheid minder ‘wicked’ dan vaak wordt gedacht. Op veel terreinen weten wij wat er aan de hand is, wat we willen bereiken en hoe we het kunnen bereiken. Er lijkt eerder sprake van te zijn dat de stedelijke verdichting en veiligheid als een probleem wordt ervaren, omdat de professionals in het stedenbouwkundige, sociale, economische en veiligheidsdomein in de steden onvoldoende de handen ineen slaan en elkaars taal spreken.

Auteur Koos van Dijken en Razia Ghauharali
Verschijningsdatum juni 2019

 

Bron en meer informatie: website Platform31

Media

Documents