Article

Lhbt slachtoffers van ernstige delicten: behoefte aan eenduidige aanpak in ondersteuning en meer lhbt-sensitiviteit binnen organisaties

Lhbt personen zijn kwetsbaar voor geweld, vooral transgenders, vluchtelingen of personen met een bi-culturele achtergrond. Na een ernstig incident hebben lhbt slachtoffers behoefte aan bescherming en een gevoel van veiligheid. Zij vinden vooral hulp binnen hun sociale netwerk; vooral bij zeer ernstige incidenten of voorvallen in de woonomgeving schakelen zij de politie in. Aangifte doen vinden de slachtoffers lastig. Dit zijn de conclusies van een kwalitatief onderzoek naar lhbt slachtoffers van ernstige delicten in Amsterdam waarbij specifieke aandacht was voor kwetsbare lhbt personen. OIS voerde het onderzoek in opdracht van OOV uit, in het kader van de uitvoering van de Roze Agenda.

Het onderzoek is uitgevoerd in drie delen:

  1. een literatuuronderzoek naar lhbt slachtofferschap van delicten, in het bijzonder van discriminatie-incidenten, meldings- en aangiftebereidheid van kwetsbare groepen en de behoeften van lhbt personen na slachtofferschap van delicten;
  2. zes gesprekken met vertegenwoordigers van belangenorganisaties (voor transpersonen, voor lhbt moslims en voor vluchtelingen en asielzoekers), met professionals in contact met de doelgroep en met een onderzoeker;
  3. zeven kwalitatieve interviews met slachtoffers van geweldsincidenten of bedreiging daartoe. De interviews zijn niet representatief voor de hele groep lhbt Amsterdammers en hebben als doel om ervaringen in kaart te brengen en eerdere inzichten te illustreren en aan te vullen.

2018_nieuws_lhbt2.png

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen vier aanbevelingen worden geformuleerd om beter aan te sluiten bij de behoeften van lhbt slachtoffers en om de aangiftebereidheid te vergroten.

  1. Breng het netwerk van relevante (belangen)organisaties en instanties die met lhbt slachtoffers in contact komen in kaart, met als doel kennis en ervaringen uit te wisselen, onder anderen als het gaat om het contact met kwetsbare en moeilijk bereikbare lhbt groepen.
  2. Streef samen met dit netwerk van organisaties en instanties naar een eenduidige aanpak wanneer lhbt slachtoffers incidenten melden zodat het duidelijk is naar welke instanties wordt doorverwezen bij welke type problemen. Daarbij is het ook belangrijk dat instanties zich realiseren dat het sociale netwerk van het slachtoffer cruciaal is voor de verwerking van ernstige incidenten.
  3. Zorg voor meer, brede, lhbt-sensitiviteit binnen instanties, met name bij de politie. Kennis van de kwetsbaarheid van lhbt groepen, oog voor de diversiteit binnen de lhbt groep en gevoeligheid voor de specifieke problemen van deze groepen moeten breed in organisaties en instanties aanwezig zijn om slachtoffers te kunnen helpen.
  4. Om de aangiftebereidheid te doen stijgen lijken vooral lange-termijn acties van belang, gericht op het vergroten van het vertrouwen in de politie en op het nut van meldingen en aangiftes. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op de kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen.

Media

Documents