Article

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Centraal

In juni 2014 beslist Staatssecretaris Mansveld (I&M) over een voorkeursalternatief voor Amsterdam Centraal in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). ProRail heeft de hiervoor uitgevoerde onderzoeken in de voorliggende rapportage integraal in beeld gebracht, dat wil zeggen zowel de invoering van hoogfrequent spoorvervoer als de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden aan de infrastructuur en transferfaciliteiten van het stationseiland. De rapportage omvat een beschrijving van de knelpunten en alternatieven en de toetsing van de alternatieven op een aantal beoordelingsaspecten, opgenomen in een afweegkader. Een beoordeling van de milieueffecten (vormvrije m.e.r.-beoordeling) en een kosten-batenanalyse maken deel uit van deze beoordeling.

Uitgave: ProRail, 16 juni 2014

Bron: website Rijksoverheid

Media

Documents