Article

Bezwaar- en beroepsprocedures onder de nieuwe omgevingswet in Amsterdam

Introductie promotieonderzoek Laila Bouzahra

De invoering van de Omgevingswet wordt beschouwd als een 'game changer'. De wet brengt aanzienlijke veranderingen teweeg in de regelgeving en besluitvormingsprocessen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet vervangt een lappendeken van bestaande wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouwprojecten. Deze juridische complexiteit heeft een grondige analyse nodig om te bepalen hoe deze nieuwe wet van invloed zal zijn op de bezwaar- en beroepsprocedures, en de gevolgen van ervan begrijpen

De wet legt tevens sterk de nadruk op burgerparticipatie en inspraak in besluitvormingsprocessen met betrekking tot de leefomgeving. Het is van belang om te onderzoeken hoe de nieuwe Omgevingswet vorm krijgt en welke effecten dit heeft op bezwaar- en beroepsprocedures binnen de gemeente. Gemeente Amsterdam staat voor de uitdaging om de Omgevingswet lokaal te implementeren. Dit vereist een nauwkeurige afstemming met het lokale bestuur en een duidelijk begrip van de lokale context.

Dit promotieonderzoek is geworteld in de noodzaak om de impact van de nieuwe wetgeving op de besluitvorming en rechtsbescherming met betrekking tot de leefomgeving te begrijpen en te beoordelen. Het onderzoek houdt rekening met de veranderingen in bestuurlijke processen en verantwoordelijkheden als gevolg van de Omgevingswet. Het bestuurlijke kader binnen de gemeente Amsterdam zal worden geanalyseerd, met inbegrip van de rol van lokale overheden, ambtenaren en bestuursorganen.

Het is van essentieel belang om te begrijpen hoe de Omgevingswet de verwachtingen en betrokkenheid van de samenleving beïnvloedt. Hierbij worden ook rechtsbescherming en juridische theorieën verkend, zoals rechtvaardigheidstheorieën en juridische normen, om de effectiviteit van bezwaar- en beroepsprocedures te beoordelen. Het streven van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de concrete veranderingen in de praktijk van bezwaar- en beroepsprocedures binnen de gemeente Amsterdam als gevolg van de Omgevingswet en hoe deze veranderingen passen in de bredere context van wetenschap en samenleving. Het onderzoek zal de basis vormen voor beleidsaanbevelingen en verbeteringen in de toekomst.

Bezwaar- en beroepsprocedures zullen een verschuiving ondergaan onder de Omgevingswet. De intentie van de Omgevingswet om meer aandacht te vragen voor participatie van burgers in de besluitvorming, kan leiden tot kwalitatief betere besluitvorming en daardoor mogelijk minder behoefte aan rechtsbescherming. Het onderzoek richt zich op de juridische processen die betrokken zijn bij bezwaar-en beroep tegen besluiten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het theoretische kader moet beschrijven hoe deze procedures voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet plaatsvonden en hoe ze worden verwacht te veranderen na de implementatie.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend omdat het de vraagstelling en methoden tijdens de eerste fase van de onderzoeksperiode nog kunnen worden gewijzigd. Een laatste versie is bij Laila opvraagbaar.

Image credits

Icon image: Industrie - afbeelding van Ralf Vetterle via Pixabay